Professional competences in family nurse practitioners in North-Western Poland*

Katarzyna Kęcka

Abstract


Introduction: Professional nursing is increasingly often understood as accompanying and assisting people during health, disease and limited fitness. It is also shaping their self-care capabilities. The complexity of these tasks puts great responsibility on nurses, since they are those health care professionals who are in direct contact with patients’ families and communities. Nurses’ functions are exceptional because they involve the management and organization of holistic care in work with patients and their families (nursing and educational activities, cooperation with other members of a therapeutic team).

The purpose of this study was to analyze their level of knowledge concerning their tasks and professional competences in family nurse practitioners employed in primary health care centers.

Materials and methods: The research were carried out from February 2014 to the end of October 2015 in entities providing nursing services in primary health care in north-western Poland. For the analysis 643 questionnaire surveys were accepted.

Results: Family nurse practitioners in north-western Poland show a satisfactory level of knowledge in the field of professional competence. Nurses have especially high levels of knowledge concerning patients’ access to nursing services, information provided by primary care physicians as part of cooperation in the care of a patient, the nursing process method, and care of elderly and chronically ill individuals. The nurses had gaps in their knowledge of selected nursing services, such as bladder irrigation, transport, and rectal procedures. Alarmingly low levels of knowledge were observed with regard to professional competence in the care of patients with mental diseases.


Keywords


family nurse; professional competence; level of knowledge

Full Text:

PDF

References


Widomska-Czekajska T, Górajek-Jóźwik J, editors. Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. Vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010.

Kawczyńska-Butrym Z, editor. Pielęgniarstwo rodzinne. Teoria i praktyka. Warszawa: Centrum Edukacji Medycznej; 1997.

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal2_rmz_zad_ppoz_05082005.pdf (1.02.2018).

Schroeder M, Affara F. Pielęgniarka rodzinna. Geneva: International Council of Nurses – Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie; 2001 – 2009. p. 18-9.

World Health Organization. Munich Declaration. Nurses and Midwives: a Force for Health. Copenhagen: WHO/EURO, 2000.

Brodzińska M, Modzelewska K, Stachowska M, Talarska D. Stratyfikacja czynników determinujących opinię o jakości świadczeń w zakresie kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Doniesienia wstępne. Prob Hig Epidemiol 2010;91(2):303-7.

Piegdoń G. Realizacja funkcji zawodowych w Centrum Zdrowia Dziecka. Mag Pielęg Położ 2001;6:8-9.

Glińska J, Lewandowska M. Autonomiczność zawodu pielęgniarskiego w świadomości pielęgniarek z uwzględnieniem pełnionych funkcji zawodowych. Probl Pielęg 2007;4(15):249-53.

Glińska J, Nowak A, Brosowka B, Lewandowska M. Analiza poziomu świadomości pielęgniarek w zakresie autonomii zawodowej. Probl Pielęg 2010;18(4):477-82.

Gaweł G, Pater B, Potok H, Ogonowska D. Świadomość odpowiedzialności zawodowej wśród pielęgniarek. Probl Pielęg 2010;18(2):105-10.

Pender NJ, Barkauskas VH, Hayman L, Rice VH, Anderson ET. Health promotion and disease prevention: Toward excellence in nursing practice and education. Nurs Outlook 1992;40(3):106-12.

Ljubič A, Clark DJ, Štemberger Kolnik T. Comparison of family nursing in Slovenia and Scotland: integrative review. Int Nurs Rev 2017;64(2):276-85.

Murashima S, Ashara K, White C. The meaning of public health nursing: Creating 24 hour care in a community in Japan. Nursing Health Sci 1999;1:83-92.

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. (DzU z 1996 r. Nr 91, poz. 410).

Marcinowicz L, Chlabicz S, Konstantynowicz J, Gugnowski Z. Involvement of family nurses in home visits during an 8-year period encompassing primary healthcare reforms in Poland. Health Soc Care Community 2009;17(4):327-34.

Zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1248).

Szlenk-Czyczerska E, Kędra E. Zadania pielęgniarki rodzinnej w opiece nad chorym z przewlekłą chorobą układu krążenia. Puls Uczelni 2016;3(10):27-32.

Doroszkiewicz H, Bień B. Community nursing care of the elderly during transformation of the primary health care system. Rocz AM Białyst 2005;50 Suppl 1:102-6.

Zaczyk I, Brzyska M, Stypuła A, Tobiasz-Adamczyk B. Zadania pielęgniarki środowiskowej związane z potrzebami ludzi starszych na podstawie wyników grup fokusowych przeprowadzonych w ramach projektu europejskiego PROGRESS: „Zwiększenie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszkających we własnych gospodarstwach domowych”. Probl Pielęg 2011;19(2):239-43.

Pluta A, Basińska-Drozd H, Faleńczyk K, Budnik-Szymoniuk M. Udział pielęgniarki rodzinnej w opiece nad pacjentem geriatrycznym. Med Rodz 2014;1:27-30.

Klimaszewska K, Bondaruk I, Rolka H, Krajewska-Kułak E, Kowalczuk K, Jankowiak B, et al. Rola edukacyjna pielęgniarki w zakresie postępowania z chorym na depresję. Probl Hig Epidemiol 2007;88(4):408-16.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.637

Copyright (c) 2019 Katarzyna Kęcka

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/