Działania profilaktyczne ukierunkowane na nowotwór jądra mężczyzn w wieku 15–40 lat. Promocja kampanii „Odważni wygrywają” – doświadczenia toruńskie

Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Magdalena Gajewska, Jacek Mianowski

Abstract


Wstęp: Mężczyźni, którzy chorują na raka jądra, mają zazwyczaj  15–40 lat. Jeśli zostanie on wykryty na wczesnym etapie rozwoju,  może być wyleczony. Mężczyźni czasem nie wiedzą, że są chorzy,  w innym przypadku zazwyczaj wstydzą się o tym mówić.  W związku z tym fundamentalnym problemem raka jądra jest  jego wykrywalność. Jednym ze sposobów jej poprawienia jest  informowanie mężczyzn o tym, że sami mogą uczyć się wykrywać  zmiany w jądrach wykorzystując autodiagnozę.  Celem pracy była analiza możliwości angażowania mężczyzn  w wieku 15–40 lat do stosowania praktyki samobadania jąder  oraz próba odpowiedzi na pytanie, jak uczniowie szkół średnich  w Toruniu i Gronowie postrzegają stosowanie praktyki  samobadania jąder.  

Metody: Do osiągnięcia założonego celu zastosowano dwie  metody badawcze: obserwację oraz sondaż. Dane zostały zebrane  za pomocą ankiety ewaluacyjnej.  

Wyniki i wnioski: Kampania „Odważni wygrywają” to pomysł  Fundacji Gdyński Most Nadziei (GMN). Akcja rozpoczęła się  w 2009 r. w Gdyni. Uczestnicy kampanii w Toruniu czerpią z gdyńskich  doświadczeń, dlatego np. konsultują swoje działania z liderami  Fundacji GMN i otrzymują gotowe materiały edukacyjne.  W toruńskiej akcji bierze udział edukator, który miał raka jądra.  Informacje o kampanii zaprezentowały lokalne media.  Niestety, studenci pedagogiki wycofali się z akcji i liczba edukatorów  zmniejszyła się względem wcześniej zakładanej. W szkołach  nie udało się wprowadzić tzw. edukacji rówieśniczej. Informacje  zebrane za pomocą kwestionariusza ewaluacji pozwoliły  stwierdzić, że według młodzieży: a) edukacja na temat profilaktyki  jąder jest ważna, potrzebna (70,5%), b) przekazywane  treści zrozumiałe (64,4%), c) zdobyta wiedza przydatna (49,3% –  zdecydowanie tak; 31,1% – raczej tak), d) sposób prowadzenia  zajęć odpowiedni (88,4%).  Pozytywny odbiór zajęć przez uczniów i podobna ocena kampanii  przez pracowników szkół biorących udział w akcji sprawiły,  że także inne placówki oświatowe chcą zorganizować zajęcia  edukacyjne z profilaktyki raka jądra. Akademia Walki z Rakiem  w Toruniu kontynuuje więc kampanię „Odważni wygrywają”  i rozszerza swoje działania.

Keywords


rak jądra; męskie zdrowie; kampania społeczna; edukacja i doświadczenie

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.530

Copyright (c) 2019 Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Magdalena Gajewska, Jacek Mianowski

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/