Identyfikacja czynników politycznych, prawnych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych tworzących szanse i zagrożenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym*

Iwona Radlińska, Beata Karakiewicz, Marcin Kolwitz, Ewa Kemicer-Chmielewska, Kinga Flaga-Gieruszyńska

Abstract


Wstęp: Poziom funkcjonowania społecznego i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (NIM) zależy od uwarunkowań, takich jak iloraz inteligencji i poziom adaptacji społecznej, oraz od czynników otoczenia zewnętrznego. Celem pracy było określenie szans i zagrożeń dla sytuacji osób z NIM w kontekście wspomnianych czynników otoczenia zewnętrznego.

Materiały i metody: W pracy zastosowano metodę gremium doradczego (community action board – CAB), będącą częścią metodyki RPAR (rapid policy assessment and response) służącej pogłębionym analizom prawnym. Metodą CAB przeprowadzono II etap analizy SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) – dla sytuacji osób z NIM dokonano oceny szans i zagrożeń wyłonionych z czynników PEST (politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych).

Wyniki: Do najważniejszych zagrożeń zalicza się: implementację międzynarodowych standardów integracji osób z NIM bez odpowiedniego przygotowania społecznego i lokalowego; brak interdyscyplinarnego działania państwa w zakresie kreowania świadomości społecznej na temat niepełnosprawności; brak pomocy rodzicom w momencie urodzenia dziecka z NIM. Do najważniejszych szans należą: stworzenie internetowych platform wymiany informacji; możliwość podjęcia wczesnego wspomagania przez wszystkie placówki oświatowe; zwiększenie dostępności do asystentów, pracy chronionej i mieszkań chronionych.

Wnioski: 1. Nieprzygotowana edukacja włączająca, brak miejsc pracy chronionej, brak wsparcia osobowego czy mieszkaniowego powoduje wykluczenie społeczne osób z NIM. 2. Niski poziom świadomości społeczeństwa polskiego na temat niepełnosprawności uniemożliwia skuteczne włączenie społeczne osób z NIM. 3. Brak ram prawnych, dotyczących wsparcia rodziców w momencie narodzin dziecka z NIM, utrudnia dziecku otrzymanie wsparcia. 4. Brak internetowych platform wymiany informacji na temat dostępu do świadczeń dla osób z NIM osłabia dostęp do niezbędnego zasobu informacji.


Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.524

Copyright (c) 2019 Iwona Radlińska, Beata Karakiewicz, Marcin Kolwitz, Ewa Kemicer-Chmielewska, Kinga Flaga-Gieruszyńska

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/