The Brave Eight Programme for the prevention of overweight and obesity as part of the health policy in the city of Szczecin

Marcin Kolwitz

Abstract


ABSTRACT

Prevention and health promotion programmes are instruments of health policy implemented by local government. Health policy is in turn an element of social policy. The strategy for solving social problems for the municipality of the city of Szczecin in Poland for the years 2015–2020 is a key document defining the goals of social policy for the city of Szczecin. Szczecin authorities are currently implementing the programme „Prevention of overweight and obesity among 8-year-old children attending primary schools in Szczecin”, called the Obesity Prevention Programme – the Brave Eight. It addresses the health hazards emerging in pre-school and early childhood: overweight and obesity. Measures under the Brave Eight programme aim to identify the population at risk by screening and changing the health behaviour of children (modifying eating habits and promoting physical activity). The programme received a positive review from Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Agency for the Assessment of Medical Technology and Tariffs), and its implementation began in September 2016.

Keywords


health policy programme; health promotion; obesity; the city of Szczecin; local government

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Uchwała nr XVI/384/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015–2020 wraz z załącznikiem p. 30-99. http://mopr.szczecin.pl/dokumenty/strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych_dla_gminy_miasto_szczecin_na_lata_2015-2020_-_15_05_12_11_05_2016.pdf (31.10 2017).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. DzU z 2016 r., poz. 814.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. DzU z 2016 r., poz. 446, 1579 z późn. zm.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. DzU z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.

Krzystek P. Program Szczecin 2020. http://www.szczecin.eu/sites/default/files/program_szczecin_2020.pdf (31.10.2017).

Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecina. 8.12.2014. http://www.szczecin.pl/files/25D13E573C19457F8244F93E3F2E0C55/Drugie%20Porozumienie%20Programowe%20dla%20Szczecina.pdf#page=7&zoom=auto,-13,729 (31.10.2017).

Włodarczyk WC. Współczesna polityka zdrowotna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer; 2014. p. 23.

Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M. Promocja zdrowia. T. 1. Teoretyczne Podstawy Promocji Zdrowia. Lublin: Czelej; 2008. p. 83-181.

Sygit M. Zdrowie Publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer; 2010. p. 24-163.

Karski JB. Praktyka i teoria promocji zdrowia. Warszawa: CeDeWu; 2004. p. 24.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DzU 2015 r., poz. 581 z późn. zm.

Czupryna A, Poździoch S, Ryś A, Włodarczyk C. Zdrowie publiczne. Kraków: Vesalius; 2000. p. 29-30.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. DzU z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.

Szczegółowe warunki do ogłoszenia o konkursie nr WSS-IV.3.2016.WP na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”. Załącznik nr 1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin; 2016.

Informacja dla Rodziców. Odważna Ósemka! Program zapobiegania otyłości u dzieci. Miasto Szczecin, SPSK. https://pe.szczecin.pl/files/F63DDDE235A347DDA61AF6AC757DF519/Informacja_dla_rodzicow_odwazna_osemka__program_zapobiegania_otylosci_u_dzieci.pdf (31.10.2017).

Karski JB. Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu; 2012. p. 85.

Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat. SPSK1 PUM; 2016. https://spsk1.szn.pl/o-szpitalu/programy-medyczne/przeciwdzialanie-nadwadze-i-otylosci-wsrod-dzieci-w-wieku-8-lat (31.10.2017).

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 36/2016 z dnia 4 marca 2016 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; 2016. www.aotm.gov.pl/assets/files/Opinie-sam_pr_zdr/2016/OP-036-2016.pdf (31.10.2017).

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych. Nr konkursu: WSS-IV.3.2017.WP. Konkurs ofert na projekt programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych”. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin; 2017. http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50222.asp?soid=F9B28303DC104B0E9E08F9F915463F22 (31.10.2017).
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.444

Copyright (c) 2018 Marcin Kolwitz

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/