Health care in Poland in 1989–2000

Jacek Kotuła, Andrzej Kierzek

Abstract


ABSTRACT

A reform of the health care system in 1989–2000 began with the principal changes of the political and economic systems. The changes advanced slowly in the badly-organized health care system, which increased public dissatisfaction. Furthermore, the chronic underfunding of health care forbade the implementation of remedial measures. The principal role in the reform was the passing of the law on health care institutions (1991). The law had both advantages and disadvantages, but in a radical way began and accelerated work on further reformative activities.

Work on the preparation of the substantive background to autonomize the health care institutions (budgetary units) and on the draft of the law on general medical insurance continued.

The law on health care institutions has led, for example, to the implementation of cost accounting in public health care institutions and the possibility of transferring some health care tasks to local authorities. The new law also provided foundations for further changes in the health care system, and till now it is the priority legislation for the operation of health care in Poland.

As the reform of the health care system progressed the problems of the dehumanization of medicine increased. Sick patients in need of medical help were now perceived as elements of a complicated system ruled by scores and accounts. They became hostages of the health fund, which did not ensure full financing of health care benefits, and of health care personnel, who did not receive funds for non-standard treatments and therefore restricted access to health care services, in some cases even refusing to provide treatment. Unfortunately, the problem of dehumanization in medicine is still significant.

Keywords


history of medicine; history of health care in Poland

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Kotuła J. Rozwój lecznictwa stomatologicznego w Zielonej Górze w latach 1945–1989 [dissertation]. Łódź: Uniw. Med. w Łodzi; 2016. p. 5-23.

Forgt B. Poznański Ośrodek Rehabilitacyjny w kontekście zmian zachodzących w ochronie zdrowia w latach 1952–2005 [dissertation]. Poznań: Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 2012. p. 72.

Indulski J, Orzeszyna S. Drogi i bezdroża medycyny społecznej w Polsce. Służ Zdr 1981;7:3.

Włodarczyk C. Reforma opieki zdrowotnej jako proces polityczny. Kilka uwag o wybranych wątkach. Probl Polit Społ 2002;4:33-57.

Golimowska S. System ochrony zdrowia w Polsce po dotychczasowych zmianach. Kraków: Collegium Medicum UJ; 2003.

Raport Konserwatorium „Doświadczenie i Przyszłość”. Stan zdrowia i ochrony zdrowia ludności Polski. Życie i Nowoczesność, 2.04.1981.

Indulski J, Gulewicz T, Szymborski L, Włodarczyk C. Opieka zdrowotna w Polsce. Próba oceny i kierunki usprawnień. Zdrow Publiczne 1981;11:750-5.

Krasucki P. Założenia reformy ochrony zdrowia. Służ Zdr 1981;48:5.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w prawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej. DzU z 1989 r., nr 28, poz. 152.

Ustawa z dnia 2 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. DzU z 1990 r., nr 34, poz. 198.

Golinowska St. Opieka zdrowotna w Polsce po reformie. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych; 2002. p. 440-5.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. DzU z 1991 r., nr 91, poz. 408.

Dzwonkowski T, Skobelski R, Szczegóła H. Szpital Wojewódzki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze (1945–2015). Zielona Góra: Pro Libris; 2015. p. 151.

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie warunków, na jakich następuje przekazanie środków publicznych do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz sposobu kontroli ich wykorzystania. M.P. 1995, nr 29, poz. 341.

Hady J, Leśniowska M. Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, https://rf.gov.pl/files/20725__5260__Joanna_Hady__Malgorzata_Lesniowska___Finansowanie_polskiego_systemu_opieki_zdrowotnej_na_tle_wybranych_krajow_Unii_Europ.pdf (10.03.2017).

Kautsch M, Whitfield M, Klich J, editors. Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Kraków: Wyd. UJ; 2001. p. 33.

Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. DzU z 1997 r., nr 28, poz. 153, 1107-32.

Pierożek ZJ. Rejestr Usług Medycznych – strategiczne narzędzie analityczne w polskim systemie ochrony zdrowia [dissertation]. Lublin: Akad. Med. w Lublinie; 2002. p. 10-1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie książeczek usług medycznych. DzU z 1996 r., nr 2, poz. 420.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia regionalnych Kas Chorych i ich oddziałów, określenia ich siedzib i obszaru działania oraz nadania im statutów. DzU z 1998 r., nr 152, poz. 989.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.416

Copyright (c) 2018 Jacek Kotuła, Andrzej Kierzek

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/