Equality in public healthcare

Marcin Kolwitz

Abstract


Ensuring equality in the healthcare system means that socio-economic factors such as economic status, age, education, or place of residence should not affect the quality, timeliness and availability of healthcare for which the patient is covered. This recognizes that every citizen has the right to healthcare. This right might be mentioned both in general acts as well as legislation regulating the operation of healthcare systems.

All systems of financial constraints mean that meeting the demand for healthcare becomes possible only to a limited degree. This is the reason for systemic reforms. These reforms are especially needed in countries that allocate a relatively small fraction of public funds to healthcare, including Poland.

With the restrictions in access to healthcare it becomes necessary to increase spending by private funds. Depending on the individual system solutions, these measures may be included in the public sector (a system of subsidies or insurance) or operate in the private sector. Private funds therefore have an impact on the conditions of access to healthcare. The practical operation of healthcare systems puts the claimed equality into question.


Keywords


healthcare system; healthcare providers; availability; public funds

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Poździoch S. System zdrowotny. In: Czupryna A, Poździoch A, Ryś A, Włodarczyk C, editors. Zdrowie Publiczne – wybrane zagadnienia. Tom 1. 2nd ed. Kraków: Vesalius; 2000. p. 128.

Magnuszewska-Otulak G. Wybrane problemy polityki zdrowotnej w Polsce. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 2013;2(21):85-107.

Gałuszka M. Standardy sprawiedliwości w polskim systemie opieki zdrowotnej: zagadnienia ekonomiczne i etyczne. Annales. Etyka w życiu gospodarczym 2005;8(1):247-57.

Zdrowie 21. Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku. Podstawowe założenia polityki zdrowia dla wszystkich w Regionie Europejskim WHO. Kopenhaga: Światowa Organizacja Zdrowia. Biuro Regionu Europejskiego. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 2014.

http://www.parpa.pl/index.php/alkohol-w-europie/zdrowie-21-zdrowie-dla-wszystkich-who (31.03.2017).

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. DzU z 1977 r., nr 38 poz. 169.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380169&type=1 (18.02.2017).

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. DzU z 1991 r., nr 120, poz. 526.

http://www.prawo.egospodarka.pl/akty/dziennik-ustaw/1991/120/526 (18.02.2017).

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. DzU z 1982 r., nr 10, poz. 71.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_ZEifElFVG4J:niebieskalinia.info/pliki/dokumenty/Wa%25C5%25BCne%2520dokumenty/Konwencja%2520w%2520sprawie%2520likwidacji%2520wszelkich%2520form%2520dyskryminacji%2520kobiet%2520z%2520dnia%252018%2520grudnia%25201979%2520roku.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (18.02.2017).

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006 r. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 61/106. DzU z 2012 r., poz. 1169.

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families.

http://www.unesco.org/most/migration/mwc_toc.htm/ (31.03.2017).

Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. DzU z 1991 r., nr 119, poz. 515 i 517. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zt4NfbW2L2kJ:https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/files/konwencja_genewska.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (31.03.2017).

Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r., z późn. zm. DzU z 1999 r., nr 8, poz. 67. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990080067(18.02.2017).

Zmniejszanie nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej. Społeczna Europa. Komisja Europejskejska. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej; 2011.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-6pvsiaYRigJ:archiwum.efs.lubelskie.pl/widget/file/get/1302163439965860.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (31.03.2017).

Deklaracja warszawska. Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej Puls 2007.

http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/gazeta/numery/n2008/n200801/n20080111 (31.03.2017).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. DzU UE L z dnia 4 kwietnia 2011.88.45.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483. Prawo. Sejm.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483&type=3 (31.03.2017).

Tołłoczko T. Leczenie chorych i liczenie pieniędzy. Równość szans czy większa skuteczność? In: Basińska K, Halasz J, editors. Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia. Kraków: Impuls; 2013. p. 321.

Beauchamp JT, Childress J. Zasady etyki medycznej. Warszawa: Książka i Wiedza; 1996. p. 341-58.

Włodarczyk WC. Współczesna polityka zdrowotna. Wybrane zagadnienia. 2nd ed. Warszawa: Lex Wolters Kluwer Business; 2014. p. 194.

Galewicz W. Etyczne problemy wobec ekonomicznych uwarunkowań współczesnej medycyny. In: Basińska K, Halasz J, editors. Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia. Kraków: Impuls; 2013. p. 316-7.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. Sygn. akt K 14/03. DzU z 2004 r., nr 5, poz. 37.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/5/37 (31.03.2017).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DzU z 2004 r., nr 210, poz. 2135.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042102135 (31.03.2017).

Lach DE. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska; 2011. p. 168-73.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. DzU z 2016 r., poz. 960. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/960/1/ (31.03.2017).

Orzeczenie Sądu Najwyższego. Wyrok z dnia 9 czerwca 2005 r., III CK 626/04.

https://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia/8661,iii-ck-626-04 (31.03.2017).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lutego 2006 r., II OSK 720/05. NSA. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FF41701298/ (31.03.2017).

Szewczyk K. Medycyna i finanse. Czy ekonomiczne racjonowanie świadczeń zdrowotnych jest sprawiedliwe? Diametros 2005;5:83-97.

Klich J. Systemowe ograniczenia funkcjonowania sektora publicznego w polskim systemie ochrony zdrowia. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 2011;54:249-58.

Jarosz-Żukowska S. Prawo do ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. In: Jabłoński M, editor.

Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym. Wrocław: Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; 2014. p. 659-89.

Różnice społeczne i terytorialne w stanie zdrowia populacji. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. p. 13-6.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WIDT_RaukgJ:www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/country_docs/Poland/nhp_polen.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (31.03.2017).

Sygit M. Zdrowie publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska; 2010. p. 432-3.

Goodman JC, Musgrave GL, Herrick DM. Jak uzdrowić służbę zdrowia. Raport o światowych systemach opieki zdrowotnej. Chicago: Fijor Publishing; 2008. p. 65-8.

Miller M, Opolski J. Bezpieczeństwo zdrowotne – zakres i odpowiedzialność. Probl Hig Epidemiol 2006;87(1):1-5.

Skrzypczak Z. Skala obciążeń polskiego społeczeństwa wydatkami na ochronę zdrowia. Zdr Pub 2010;120(2):107-11.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.348

Copyright (c) 2017 Marcin Kolwitz

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/