Preferences of health care personnel in the field of employment forms

Marcin Kolwitz, Joanna Pierzak-Sominka, Iwona Radlińska, Ewa Kemicer-Chmielewska

Abstract


Introduction: Health care personnel: nurses, midwives and paramedics provide their work on the basis of different forms of employment: employment contract under labour law, private practice, or a contract under civil law.

The aim of the study was to investigate the preferences of these professionals in the field of the most desired forms of employment, and to examine whether personnel perform work in their preferred form, as well as knowledge of the factors affecting these preferences.

Materials and methods: The study involved 202 people performing work in medical professions. There were 128 nurses, 42 midwives and 32 paramedics. The study used a questionnaire that allowed the author to achieve the objectives of the research.

Results: Both among health professionals working in the medical entities under an employment contract, as well as running their private practice and employed on the basis of the so-called contract, there was a statistical relationship between the actual and preferred form of employment. In both groups, the majority of workers intended to continue the current form of employment, with a much larger percentage of respondents among those employed under a contract of employment (statistical significance p < 0.000001).

Conclusions: The majority of respondents prefer to work based on the contract of employment. The reasons explaining this preference were the protection of employment under labour law, and social benefits. Those preferring self-employment were motivated by the opportunity to obtain higher incomes. Health care professionals should be ensured genuine freedom to choose the type of employment according to their preferences.


Keywords


health care employees; employment contract; the contract; protection of employment; social benefits

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ustawa z 15 lipca 2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r., nr 174, poz. 1049 ze zm.).

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r., nr 191, poz. 1410 ze zm.).

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., nr 112, poz. 654 ze zm.).

Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2015. https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/biuletyn_statystyczny_2015_565ef70078079.pdf (30.09.2016).

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).

Ustawa Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.).

Moroz G, Orzeł Z, editors. Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Praktyczny poradnik dla świadczeniodawców. Warszawa: Wyd. C.H. Beck; 2014. p. 232-3.

Kozek W. Pielęgniarki na rynku pracy. Zdr Publ Zarz 2013;11(2):180-90. doi:10.4467/20842627OZ.14.016.1626.

Ostrowicka M, Walewska-Zielecka B, Olejniczak D. Czynniki motywujące i satysfakcja z pracy pielęgniarek w wybranych placówkach publicznej i prywatnej służby zdrowia. Zdr Publ Zarz 2013;11(2):191-209. doi:10.4467/20842627OZ.14.017.1627.

Kunecka D. Możliwości implementacji modelu flexicurity w zakładach opieki zdrowotnej. Współczesne Zarządzanie 2011;3:125-35.

Kubot Z. Kontakty cywilnoprawne pielęgniarek w szpitalach. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2011;5:16-22.

Prussak E. Zatrudnienie w podmiotach leczniczych pracowników wykonujących zawód medyczny. Pielęg Pol 2012;3(45):150-4.

Getzen TE. Ekonomika zdrowia. Warszawa: PWN; 2000. p. 216.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2012 r.). Dz.U. z 2012 r., poz. 1545.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.255

Copyright (c) 2017 Marcin Kolwitz, Joanna Pierzak-Sominka, Iwona Radlińska, Ewa Kemicer-Chmielewska

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/