ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL DISABILITY IN THE MIDDLE AGES

Marcin Kolwitz, Szymon Dąbrowski

AbstractKeywords


physical disability; leprosy; middle ages; Christianity; alms; hospital

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Biblia Jerozolimska. Pallotinum, Poznań 2006.

Brzeziński T.: Historia Medycyny. PZWL, Warszawa 2000, 109.

Szarszewski A.: Christus Medicus. In: Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia. Eds: K. Basińska, J. Halasz. Impuls, Kraków 2013, 15–28.

Kozłowski T.: Stan biologiczny i warunki życia ludności in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim (X–XIII wiek). Wyd. UMK, Toruń 2012.

Sztuka M.: Jedyną właściwą szkołą chirurga jest wojna – traumatologia średniowiecznego pola bitwy. Lek Wojsk. 2011, 4 (89), 90–99.

Borowski G.: Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni dziejów – wybrane przykłady. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. 2012, 4 (5), 90–120.

Leś E.: Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce. Prószyński i Spółka, Warszawa 2001, 20. 8. Goglin L.: Nędzarze w średniowiecznej Europie. Oficyna Wydawnicza Volumen, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998, 57.

Moulin L.: Życie codzienne zakonników w średniowieczu. PIW, War szawa 1986, 178.

Geremek B.: Litość i szubienica. Dzieje postaw społecznych wobec nędzy. Czytelnik, Warszawa 1989, 45.

Riche P.: Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego. PIW, Warszawa 1979, 228–229.

Geremek B.: Człowiek marginesu w średniowieczu. In: Człowiek średniowiecza. Ed. J. Le Goff. Volumen, Marabut, Warszawa 1996, 459. 13. Seyda B.: Dzieje medycyny w zarysie. PZWL, Warszawa 1973, 93–94. 14. Garbat M.: Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami do końca XIX wieku. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy rozwiązania. 2013, 4 (9), 67–93.

Nawrocka A.: Etos w zawodach medycznych. Wyd. WAM, Kraków 2008, 104.

Kumor B., Obertyński Z.: Historia kościoła w Polsce. Pallotinum, Poznań–Warszawa 1974, 1, 1, 280.

Szumowski W.: Historia medycyny. PZWL, Warszawa 1961, 164–165.

Rabęcka Brykczyńska J.: Leprozoria w średniowiecznych miastach polskich. Studia i Materiały z Historii i Kultury Materialnej”. Warszawa 1989, 61, 56.

Trąd (lepra). Leczenie objawy.pl, http://leczenie objawy.pl/trad.htm (12.01.2014).

Le Goff J.: Kultura średniowiecznej Europy. Wolumen, Warszawa 1995, 322. 21. Le Goff J., Truong N.: Historia ciała w średniowieczu. Czytelnik, Warszawa 2006, 92.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.19

Copyright (c) 2016 Marcin Kolwitz, Szymon Dąbrowski

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/