The beginning of protection of conceived child’s life – the analysis of the subject of abortion crimes’ protection

Paweł Rafałowicz

Abstract


A conceived child is the subject of abortion crimes protection in the Criminal code. Under Polish Law, legislators did not predict a legal definition of this term and there is a conflict in literature about the beginning of legislative life protection. At the same time, terminological inconsistency in normative acts should be indicated. More especially, the one in the Criminal code as well as in the legislative from January 7th 1993 which refers to family planning, protection of human fetus, and conditions of allowance on pregnancy termination. Derivative concept of interpretation, which is a basic tool for work on legislative texts, enables solving these doubts. It consists of using linguistic, system and functional directives. Looking at literature, judicature and linguistic meaning of the word „conception”, concludes that criminal law protects human life from the moment of conception. The Constitutional Tribunal in Poland explains that reassurance of protection is a basic rule of human life. Also, this doctrine should indicate the argument about genetic assessment.

Keywords


criminal law; conception; derivative concept; pregnancy termination

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483).

Banaszak B, Jabłoński M. Teza 2 do art. 38. In: Boć J, editors. Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku. Wrocław: Kolonia Limited; 1998. p. 78

Rafałowicz P. Ochrona życia dziecka poczętego w polskim prawie karnym i w nauczaniu Kościoła Katolickiego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński; 2016. p. 11-70.

Nauka G. Doktrynalne podstawy i prawne uwarunkowania ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej – perspektywa międzynarodowa. Rodzina i prawo. Kwartalnik Sędziów Rodzinnych 2012;23:103.

Kania A M. Z problematyki granic ochrony życia ludzkiego. Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie = Studia Erasmiana 2009:99-114. http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=34578&from=publication (6.11.2015).

Zoll A. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Uwagi wprowadzające. In: Zoll A, editors. Kodeks karny. Cześć szczególna, vol. II. Warszawa: Wolters Kluwer; 2013. p. 250-339.

Paprzycki LK. Granice prawnokarnej ochrony życia i zdrowia na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 r. (I KZP 18/06). Prawo Med 2007;3:56.

Gałązka M, Hałas RG, Hypś S, Szeleszczuk D, Wiak K. Kodeks karny – część szczególna. Pytania, kazusy, tablice. Warszawa: C.H. Beck; 2012. p. 30.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., K 26/96, OTK 1997 nr 2, poz. 19.

Małecki M. Na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2010 r., sygn. V KK 34/10 (o znamieniu człowiek). Prokuratura i Prawo 2001;7-8:83.

Zielińska E. Z problematyki wykładni przepisów karnych dotyczących ochrony płodu ludzkiego. Państwo i Prawo 1995;2:22-9.

Majewski J, Wróbel W. Prawnokarna ochrona dziecka poczętego. Państwo i Prawo 1993;5:36.

Kubiak R. Prawo medyczne. Warszawa: C.H. Beck; 2014. p. 495-7.

Plebanek E. Przestępstwa aborcyjne – praktyczna interpretacja znamion czynności wykonawczej. Prawo Med 2011;2:36-7.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 października 2008 r., II AKa 255/08, KZS 2009 nr 1, poz. 88, OSA/Kat. 2008 nr 4, poz. 4, Legalis, nr 175064.

Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza (Dz. U. nr 64, poz. 729).

Ozorowski E, editor. Słownik małżeństwa i rodziny. Warszawa–Łomianki: Fundacja Pomocy Rodzinie; 1999. p. 110.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 r., I KZP 18/06, OSNKW 2006, nr 11, poz. 97.

Płód. MiMi. Medycyna. http://pl.mimi.hu/medycyna/plod.html (8.11.2015).

Smyczyński T. Pochodzenie dziecka poczętego w wyniku zabiegu medycznie wspomaganej prokreacji. In: Smyczyński T, editor. System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, vol. 12. Warszawa: C.H. Beck; 2011. p. 216-7.

Ciepły F. Prawne określenia człowieka w prenatalnej fazie rozwoju. Ius Novum 2015;4:96-7.

Bartelm H. Embriologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2012. p. 71-2.

Tyszkiewicz L. Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Uwagi wstępne. In: Filar M, editor. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa:Wolters Kluwer; 2014. p. 845.

Słownik języka polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/slowniki/cz%C5%82owiek.html (22.12.2015).

Szymczak M, editor. Słownik języka polskiego PWN, vol. II. Warszawa: PWN; 1984.

Dubisz E, editor. Uniwersalny słownik języka polskiego, vol. 3. Warszawa: PWN; 2003.

Sobol E, editor. Nowy słownik języka polskiego. Warszawa: PWN; 2003.

Smyczyński T. Pojęcie i status prawny ludzkiej istoty poczętej. In: Smyczyński T, editor. Wspomagana prokreacja ludzka. Zagadnienia legislacyjne. Poznań: Instytut Nauk Prawnych PAM; 1996. p. 22-3.

Monge MÁ. Narodziny i śmierć we współczesnej medycynie. In: Monge MÁ, editor. Etyka w medycynie. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: MediPage; 2012. p. 132.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.185

Copyright (c) 2016 Paweł Rafałowicz

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/