Poszukiwanie genu długowieczności. Dokąd zmierzamy?

Mariola Głowacka, Beata Haor, Marta Giezek, Paulina Zabielska, Sylwia Wieder-Huszla, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Katarzyna Barczak, Anna Jurczak

Abstrakt


Wstęp: Ludzka długowieczność jest złożonym fenotypem o silnej predyspozycji genetycznej. Identyfikacja czynników genetycznych wpływających na długowieczność człowieka jest prawdziwym wyzwaniem. Model centenariuszy daje nam wyjątkową okazję do stawienia mu czoła.

Celem pracy było zdiagnozowanie powszechności zastosowania badań dotyczących polimorfizmów sprzyjających długowieczności u osób powyżej 65. r.ż.

Materiały i metody: Istotne artykuły uzyskano w wyniku przeglądu i przeanalizowania bazy danych PUBMED (MEDLINE) poprzez wpisanie haseł: LEP/rs7799039, LEPR/rs1137100, FOXO1a/rs4943794, CETP/rs5882, TP53/rs1042522, IL6/rs1800795, ACSL1 rs6552828, THRH/rs7832552, IL6/rs1800795, IGF-1R/rs2229765, IGF-IR, IRS-1, FOXO1A, PI3KCB, testosteron (IGF-1) (DHEA-S), FOXO3 (MIM 602681), APOE, HRAS1, LASS1, CETP I405 V gene, CETP/rs9923854, APOE/rs769449, IL6/rs2069827, APOC3/rs2542052, MTP/rs2866164. Wybór artykułów był zależny od kryteriów określonych przez autorów i powołane gremium doradcze.

Wyniki: Większość zidentyfikowanych odmian genów jest typowa dla danej populacji. Jedynie niewielka grupa genów konsekwentnie jest odnajdywana w różnych typach badań i u różnych populacji. U ludzi wpływ pojedynczych genów na długość życia jest niewielki. Ważny staje się dopiero „zestaw” odmian genetycznych, który sprzyja długowieczności. Istnieją liczne zestawy takich genów.

Wnioski: Rozwój nowej generacji technik sekwencjonowania umożliwia zrozumienie genetycznego i epigenetycznego podłoża starzenia. Wielu badaczy uważa, że proces ten jest nieunikniony, ale do pewnego stopnia modyfikowalny. Obecnie jesteśmy świadkami rozwoju medycyny przeciwstarzeniowej zmierzającej do wydłużania życia. Poszukiwanie polimorfizmów znamiennie związanych z długowiecznością daje możliwość identyfikacji nowych szlaków biologicznych, od których zależna jest kontrola długości życia.


Słowa kluczowe


geny; długowieczność; osoby starsze; poszukiwanie; analiza

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.579

Copyright (c) 2019 Mariola Głowacka, Beata Haor, Marta Giezek, Paulina Zabielska, Sylwia Wieder-Huszla, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Katarzyna Barczak, Anna Jurczak

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/