Problemy terapeutyczne opóźnionego rozwoju mowy (ORM)

Katarzyna Budzińska, Ewa Kleszczewska

Abstrakt


Wstęp: Głównym celem niniejszej publikacji jest przegląd aktualnego stanu wiedzy w zakresie opóźnionego rozwoju mowy, przedstawienie danych dotyczących etiologii, objawów klinicznych i wskazań do podjęcia terapii.

Materiały i metody: Dokonano przeglądu danych literaturowych w oparciu o anglojęzyczną bazę komputerową PubMed i MEDLine oraz bazę Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Wykorzystano także wyszukiwarkę Google Scholar. Przeanalizowano prace, uwzględniono aktualne dowody naukowe oparte na recenzowanych publikacjach naukowych, przeglądach systematycznych i przeprowadzonych badaniach kontrolnych. Ponadto dokonano analiz własnego, niemal 10-letniego doświadczenia wzakresie prowadzenia rehabilitacji słuchu i mowy.

Wyniki: U dziecka o nieharmonijnym rozwoju, niezależnie od etiologii zjawiska, mogą występować problemy z nabywaniem mowy, wskazujące m.in. na opóźnienie rozwojowe w mówieniu. Prawidłowy rozwój mowy uzależniony jest od działania 3 grup czynników: biologicznych, psychologicznych i społecznych. Opóźniony rozwój mowy (ORM) obciąża przede wszystkim dotkniętą nim osobę, ale także jej najbliższe otoczenie. W przypadku małych dzieci, rozwijających się harmonijnie, szanse nazrównoważenie braków w zakresie mowy są stuprocentowe. Powyższe zjawisko może wyrównać się samoistnie – co ma miejsce w niewielkiej liczbie przypadków – bądź dzięki systematycznie prowadzonej terapii przy współudziale rodziców (opiekunów) dziecka.

Wnioski: Interdyscyplinarne podejście do problemu ma kluczowe znaczenie w kwestii leczenia tego zaburzenia, a jego wielo­czynnikowa etiologia wskazuje na konieczność prowadzenia wczesnej kompleksowej rehabilitacji słuchu i mowy. Praktyka kliniczna pokazuje jednak, że problem ten bywa często bagatelizowany. Przyczyny pojawiania się ORM są cały czas badane, gdyż istnieje wiele powodów wywołujących opóźnienie w tym zakresie. Wciąż pojawiają się też nowe doniesienia pozwalające lepiej zrozumieć sposób powstawania ORM, co bezpośrednio przekłada się na zmianę stanowiska dotyczącego rehabilitacji.


Słowa kluczowe


opóźniony rozwój mowy; dziecko; etiologia

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.578

Copyright (c) 2019 Katarzyna Budzińska, Ewa Kleszczewska

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/