Opinie położnych na temat planowanego porodu odbywanego w warunkach pozaszpitalnych*

Dorota Fryc, Anna Bielicka, Dorota Ćwiek, Katarzyna Szymoniak, Agata Daszkiewicz

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Według ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz innych wykonawczych aktów prawnych polska położna jest osobą mającą odpowiednie kompetencje do samodzielnej opieki nad kobietą podczas fizjologicznej ciąży, porodu i połogu oraz nad noworodkiem. Uprawnienia te swoją mocą obejmują nie tylko praktykowanie w warunkach szpitalnych, ale również wśrodowisku domowym kobiety. Dotyczy to także przyjęcia porodu fizjologicznego w miejscach alternatywnych dla szpitala.

Celem pracy było poznanie opinii położnych na temat planowanego porodu, prowadzonego samodzielnie przez położną wwarunkach pozaszpitalnych.

Materiały i metody: Badaniem objęto 233 położne z całej Polski. Sondaż prowadzony był w okresie od maja do sierpnia 2014 r. Skorzystano z metody sondażu diagnostycznego z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Do analizy statystycznej wykorzystano programy Statistica 10 oraz MS Office.

Wyniki: Chęć prowadzenia porodu domowego wyraziło 22,1% badanych położnych. Prowadzenia porodu w domu nie podjęłoby się 67,1% respondentek. Decyzja o przyjęciu porodu w warunkach pozaszpitalnych była istotnie zależna od opinii obezpieczeństwie (p = 0,0000).

Wnioski: Zaistniała istotna statystycznie zależność między opinią ankietowanych na temat bezpieczeństwa porodu wwarunkach poza szpitalnych a ewentualnym zajmowaniem się takimi porodami.


Słowa kluczowe


poród domowy; położna; samodzielność zawodowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Smerdka. A. Samodzielność i kompetencje zawodu położnej w systemie podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Pol Prz Nauk Zdr 2015;42(1):45-50.

Urbanek B, editor. Zawód położnej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Katowice: Śląska Akad. Med.; 2004. p. 267.

Matuszewska E. Zarys historii zawodu położnej. Warszawa: Rea; 2012.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o położnych. http://dziennikustaw.gov.pl/du/1928/s/34/316 (23.06.2017).

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 174, poz. 1039).

Piórkowska M. Pielęgniarstwo – rzemiosło czy profesja? Mag Pielęg Położ 1998;5:6-7.

Bączek G. Położna – zawód samodzielny. Położ Nauka Prakt 2007;1:24-7.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. 2012 poz. 1100).

Dzierżak-Postek E, Grzybowska K, Krauze M, Oleś K, Romanowska M, Witkiewicz M. Model opieki nad kobietą i dzieckiem w fizjologicznym okresie okołoporodowym w praktyce pozaszpitalnej. Położ Nauka Prakt 2010;4:8-19.

Tanday S. Midwife-led units safest for straightforward births. National Institute for Healt and Care Excellence. https://www.nice.org.uk/news/article/midwife-led-units-safest-for-straightforward-births (03.07.2017).

Tymiński R. Status prawny położnej – kompetencje i odpowiedzialność, możliwości. VIII Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia. Międzyzdroje, 7–10.10.2008.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2016, poz. 1251, 1579 i 2020) http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2017/47/497.pdf#zoom=90 (03.07.2017).

Drużdżel M, Dmoch-Gajzlerska E, Doroszewska A. Samodzielność i odpowiedzialność zawodowa w opinii współczesnej położnej na podstawie badań własnych. Położ Nauka Prakt 2007;1:28-31.

Fryc D. Kompetencje zawodowe położnych w świetle ustaw i rozporządzeń polskich. Zapotrzebowanie społeczne na opiekę okołoporodową sprawowaną przez położne [dissertation]. Szczecin: Pomeranian Medical University in Szczecin; 2012.

Kołtunowicz M, Bączek G. Samodzielność położnych. Mag Pielęg Położ 2005;5:36.

Odent M. Childbirth and the evolution of Homo sapiens. London: Pinter & Martin Ltd; 2014.

Sarnacka E. Położna w systemie prawnym. Warszawa: PZWL; 2012.

Dziedzic M, Matuszyk D, Prażmowska B. Poród domowy w opinii położnych VIA Medica. http://czasopisma.viamedica.pl/pp/article/view/23189/18415 (15.07.2015).

Rocznik Demograficzny GUS. Warszawa: GUS; 2016. p. 301.

Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych. Statystyki 2010–2015. http://www.dobrzeurodzeni.pl/statystyki.html (03.07.2017).

Janssen PA, Saxell L, Page LA, Klein MC, Liston RM, Lee SK. Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwife or physician. CMAJ 2009;181(6-7):377-83. doi: 10.1503/cmaj.081869.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.487

Copyright (c) 2018 Dorota Fryc, Anna Bielicka, Dorota Ćwiek, Katarzyna Szymoniak, Agata Daszkiewicz

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/