Program profilaktyki nadwagi i otyłości Odważna Ósemka jako element polityki zdrowotnej Szczecina

Marcin Kolwitz

Abstrakt


ABSTRAKT

Programy profilaktyki i promocji zdrowia są instrumentem polityki zdrowotnej realizowanej przez samorząd terytorialny. Polityka zdrowotna jest z kolei elementem polityki społecznej. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015–2020 jest kluczowym dokumentem określającym założenia polityki społecznej dla miasta Szczecina. Aktualnie realizowanym w Szczecinie programem jest „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”. Został on nazwany Programem Zapobiegania Otyłości – Odważna Ósemka. Odpowiada na zagrożenia zdrowotne pojawiające się w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – nadwagę i otyłość. Działania związane z programem Odważna Ósemka mają na celu wyodrębnienie populacji dotkniętej i zagrożonej problemem (badania przesiewowe) oraz zmianę zachowań zdrowotnych wśród dzieci (zmiana nawyków żywieniowych oraz promowanie aktywności fizycznej). Projekt programu został oceniony pozytywnie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i we wrześniu 2016 r. rozpoczęła się jego realizacja.

Słowa kluczowe


program polityki zdrowotnej; promocja zdrowia; otyłość; miasto Szczecin; samorząd terytorialny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Uchwała nr XVI/384/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015–2020 wraz z załącznikiem p. 30-99. http://mopr.szczecin.pl/dokumenty/strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych_dla_gminy_miasto_szczecin_na_lata_2015-2020_-_15_05_12_11_05_2016.pdf (31.10 2017).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. DzU z 2016 r., poz. 814.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. DzU z 2016 r., poz. 446, 1579 z późn. zm.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. DzU z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.

Krzystek P. Program Szczecin 2020. http://www.szczecin.eu/sites/default/files/program_szczecin_2020.pdf (31.10.2017).

Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecina. 8.12.2014. http://www.szczecin.pl/files/25D13E573C19457F8244F93E3F2E0C55/Drugie%20Porozumienie%20Programowe%20dla%20Szczecina.pdf#page=7&zoom=auto,-13,729 (31.10.2017).

Włodarczyk WC. Współczesna polityka zdrowotna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer; 2014. p. 23.

Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M. Promocja zdrowia. T. 1. Teoretyczne Podstawy Promocji Zdrowia. Lublin: Czelej; 2008. p. 83-181.

Sygit M. Zdrowie Publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer; 2010. p. 24-163.

Karski JB. Praktyka i teoria promocji zdrowia. Warszawa: CeDeWu; 2004. p. 24.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DzU 2015 r., poz. 581 z późn. zm.

Czupryna A, Poździoch S, Ryś A, Włodarczyk C. Zdrowie publiczne. Kraków: Vesalius; 2000. p. 29-30.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. DzU z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.

Szczegółowe warunki do ogłoszenia o konkursie nr WSS-IV.3.2016.WP na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”. Załącznik nr 1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin; 2016.

Informacja dla Rodziców. Odważna Ósemka! Program zapobiegania otyłości u dzieci. Miasto Szczecin, SPSK. https://pe.szczecin.pl/files/F63DDDE235A347DDA61AF6AC757DF519/Informacja_dla_rodzicow_odwazna_osemka__program_zapobiegania_otylosci_u_dzieci.pdf (31.10.2017).

Karski JB. Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu; 2012. p. 85.

Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat. SPSK1 PUM; 2016. https://spsk1.szn.pl/o-szpitalu/programy-medyczne/przeciwdzialanie-nadwadze-i-otylosci-wsrod-dzieci-w-wieku-8-lat (31.10.2017).

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 36/2016 z dnia 4 marca 2016 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; 2016. www.aotm.gov.pl/assets/files/Opinie-sam_pr_zdr/2016/OP-036-2016.pdf (31.10.2017).

Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych. Nr konkursu: WSS-IV.3.2017.WP. Konkurs ofert na projekt programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych”. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin; 2017. http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50222.asp?soid=F9B28303DC104B0E9E08F9F915463F22 (31.10.2017).
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.444

Copyright (c) 2018 Marcin Kolwitz

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/