Zasady

Zakres i zasięg czasopisma

Pomeranian Journal of Life Sciences jest czasopismem, w którym publikuje się prace naukowe m. in. z dziedziny medycyny, nauk przyrodniczych, społecznych, humanistycznych.

W czasopiśmie można znaleźć wyniki badań w postaci oryginalnych artykułów naukowych, prac poglądowych, kazuistycznych, komunikatów o wynikach badań, recenzji naukowych publikowanych w języku polskim i angielskim.

Redakcja nie pobiera opłat od autorów artykułów oraz od czytelników czasopisma w wersji elektronicznej. 

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Listy do redakcji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Glosa

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura recenzowania prac zgłaszanych do opublikowania w Pomeranian Journal of Life Sciences:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 2. W przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.
 3. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swojej tożsamości; w przeciwnym wypadku recenzent musi posiadać deklarację o niewystąpieniu konfliktu interesu, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowywania recenzji.
 4. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 5. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów bez wskazania prac ocenianych. Recenzenci otrzymują zlecenie – prośbę o zrecenzowanie tekstu. Recenzja sporządzana jest za pośrednictwem formularza elektronicznego.
 7. Recenzenci otrzymują zlecenie – prośbę o zrecenzowanie tekstu. Recenzja sporządzana jest za pośrednictwem formularza elektronicznego.

 

Polityka Open Access

Redakcja Pomeranian Journal of Life Sciences dąży do upowszechniania wyników prac badawczych naukowców zgodnie z polityką Otwartej Nauki.

Zespół redakcyjny otwiera dostęp do czasopisma tak, aby osoby zainteresowane prezentowanymi przez czasopismo tematami mogły swobodnie i bezpłatnie korzystać z materiałów zamieszczanych w Pomeranian Journal of Life Sciences.

Wszyscy czytelnicy są uprawnieni do kopiowania, drukowania i rozpowszechniania tekstów opublikowanych w Pomeranian Journal of Life Sciences, pod warunkiem, że będą wykorzystywać je do celów niekomercyjnych oraz przywoływać nazwisko i imię autora (autorów) oraz miejsce publikacji.

Polityka OA jest także realizowana przez zapewnienie autorom umów, które umożliwiają wydawnictwu publikowanie prac w sposób gwarantujący otwartość dostępu do nauki i odejście od komercyjnego sposobu udostępniania czasopisma. Autor rozpoczynając współpracę z wydawnictwem, podpisuje umowę licencyjną.

Autor pozostaje właścicielem praw autorskich i praw pokrewnych - udziela jedynie nieodpłatnej licencji na udostępnianie pracy zgodnie Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 PL (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

Autor nie pobiera wynagrodzenia za publikację, ale też nie płaci za wydanie artykułu. Nie ponosi też kosztów związanych z procesem przyjęcia pracy (m. in. opracowania artykułu dla recenzenta, recenzji i sporządzenia archiwum pracy).

 

Zasady etyki publikacyjnej

Redakcja czasopisma Pomeranian Journal of Life Sciences wydawanego przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie stosuje się do zasad etyki publikacyjnej (COPE), wypełniając niniejsze kryteria.

 1. Prace składane w wydawnictwie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie są oceniane i przyjmowane lub odrzucane przez Komitet Redakcyjny, zgodnie z zasadami umieszonymi w formularzu recenzenta zamieszczonym na stronie czasopisma. Ocena przebiega rzetelnie, obiektywnie, niezależnie od czynników zewnętrznych (np. ocenę redakcji, afiliację) i w oparciu o analizę oryginalności pracy, przydatności dla czytelników czasopisma.
 2. Redakcja sprawdza pracę w kontekście plagiatu, ghostwritingu, a także wszelkich przejawów nieuczciwości i nierzetelności autorskiej – zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.), Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 ze zm.), a także z wszelkimi normami umożliwiającymi wykrycie czynności etycznie potępianych i niezgodnych z prawem.
 3. Pracownicy wydawnictwa dokładają wszelkich starań, aby przekazane do redakcji materiały opracowane były z należytą starannością i dbałością o rzetelność wydawniczą.
 4. Autor zobowiązany jest do zadbania, aby materiały przekazywane do wydawnictwa miały formę i treść dopuszczającą je do dalszego opracowania i przekazania recenzentom.
 5. Redakcja zapewnia poufność danych deponowanych w wydawnictwie, w ramach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).
 6. W okoliczności złamania zasad etyki wydawniczej, przez omyłkę, błąd lub celowe działania, niewykryte na etapie opracowania materiału, Redakcja zobowiązuje się do opublikowania sprostowania na łamach czasopisma.
 7. Autor, który nie zgadza się z opinią Komitetu Redakcyjnego, ma możliwość wnioskowania o wyjaśnienie decyzji powziętej przez Komitet.
 8. Wydawnictwo w miarę możliwości i po uprzednim zgłoszeniu zapewnia wgląd do materiałów przekazanych przez autora.
 9. Wydawnictwo zobowiązane jest do publikowania tekstów zgodnie z intencją autora. Przekłady na język angielski są wykonywane tak, aby tekst tłumaczony był jak najbliższy tekstowi pierwotnemu.
 10. Czasopismo jest finansowane przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

http://publicationethics.org/resources/flowcharts

https://www.pum.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0006/152583/Full-set-of-Polish-flowcharts-COPE.pdf

 

 

Indeksowanie

Wykaz baz, w których czasopismo jest indeksowane:

 • Index Medicus/PubMed/PubMed Central
 • Biological Abstract/BIOSIS Preview/BIOSIS
 • CAS – Chemical Abstract
 • Index Copernicus za 2017 rok wynosi 114,51 pkt.
 • Polska Bibliografia Lekarska
 • Sherpa/RoMEO
 • Google Scholar
 • WorldCat 
 • Arianta
 • POL-index/PBN
 • Ministerialna lista czasopism punktowanych (9 pkt.)
 • SJR (0.112