Urokinazowy aktywator plazminogenu (uPA) w płynie otrzewnowym u chorych na zapalenie otrzewnej

Stanisław Czeszak, Anna Moskwa-Ziętek, Zbigniew Ziętek

Abstrakt


Wstęp: W zapaleniu otrzewnej dochodzi do zaburzenia naturalnego środowiska wewnątrzotrzewnowego. Istotna kwestia dotycząca wyników leczenia zapalenia otrzewnej związana jest z fibrynolizą dootrzewnową.
Celem pracy było określenie stężenia urokinazowego aktywatora plazminogenu (uPA) w płynie otrzewnowym u chorych operowanych z powodu zapalenia otrzewnej.


Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 65 chorych (28 kobiet i 37 mężczyzn) w średniej wieku 45 ±18 lat z rozpoznanym zapaleniem otrzewnej. Jego przyczyną było ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, ostre zapalenie trzustki oraz niedrożność przewodu pokarmowego. Kryterium wykluczającym była choroba nowotworowa oraz jakakolwiek terapia trombolityczna lub przeciwzakrzepowa. Do badania pobierano uzyskany podczas zabiegu operacyjnego płyn otrzewnowy, w którym określano stężenie uPA.

 

Wyniki: W płynie otrzewnowym u operowanych chorych wykazano obecność uPA, którego stężenie było znacznie wyższe niż stężenie oznaczone w osoczu krwi badanych (p < 0,0001).

 

Wnioski: Obecność w płynie otrzewnowym uPA, którego stężenie było znacznie wyższe niż w osoczu krwi, wskazuje, że podczas zapalenia otrzewnej istnieją pewne warunki do aktywacji
fibrynolizy wewnątrzotrzewnowej. Konieczne są jednak dalsze badania, obejmujące także inne składniki kaskady fibrynolizy.


Słowa kluczowe


zapalenie otrzewnej; urokinazowy aktywator plazminogenu; fibrynoliza; płyn otrzewnowy

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.602

Copyright (c) 2019 Stanisław Czeszak, Anna Moskwa-Ziętek, Zbigniew Ziętek

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/