Specyfika pracy w Państwowym Ratownictwie Medycznym a wsparcie psychologiczne ratowników medycznych

Grzegorz Wójcik, Izabela Kaczmarek, Krzysztof Zdziarski, Konrad Jakubowski

Abstrakt


Wstęp: Praca zawodowa jest niezwykle ważnym aspektem w życiu dorosłego człowieka. Prawdopodobnie wszyscy dążą do tego, aby czerpać z niej satysfakcję, nie tylko finansową. Może być ona źródłem wrażeń pozytywnych, ale i negatywnych – niejednokrotnie wywołuje wiele niepożądanych reakcji, obciążeń czy stresu.
Celem badania było określenie obecnej sytuacji związanej ze wsparciem psychologicznym w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz poznanie opinii ratowników medycznych na temat potrzeby pomocy psychologicznej w ich miejscach pracy.

Materiały i metody: W badaniu, które zostało przeprowadzone w kwietniu 2016 r., wzięło udział 115 respondentów. Kwestionariusz ankiety skierowany był do ratowników medycznych z całego kraju. Analizy wyników przeprowadzono za pomocą pakietu statystycznego PQStat wersja 1.6. Analizy zależności przeprowadzono testem zależności χ2. Za istotne przyjęto prawdopodobieństwo testowe na poziomie p < 0,05, a za wysoce istotne przyjęto prawdopodobieństwo testowe na poziomie p < 0,01.


Wyniki: Niespełna 90% respondentów nigdy nie brało udziału w warsztatach psychologicznych. Około 80% ratowników medycznych nigdy nie uczestniczyło w szkoleniach z technik rozładowywania napięcia. W miejscach pracy 98 (85,2%) ratowników medycznych nigdy nie odbywały się spotkania grupowe, podczas których stres byłby rozładowywany poprzez rozmowę. Czasami takie spotkania organizowane są w zakładach pracy u 17 (14,8%) ratowników medycznych. Ponad połowa ankietowanych, 72 (62,6%) osoby, uznaje takie spotkania za potrzebne i przypuszcza, że mogą być skuteczne.


Wnioski: 1. Obecnie możliwość wsparcia psychologicznego w Zespołach Ratownictwa Medycznego jest znikoma. Tylko w nielicznych zakładach pracy jest ona oferowana. W większości badanej grupie nie zapewnia się dostępu do psychologa. 2. Ratownicy medyczni uważają, że zawód ten wymaga współpracy z psychologiem, która powinna być zapewniona przez pracodawcę. 3. W 85,2% po trudnych akcjach nie odbywają się spotkania w celu rozmowy, analizy i wyładowania napięcia emocjonalnego. W przypadkach, w których takie spotkania byłyby organizowane, uczestnictwo w nich zdeklarowało prawie 90% badanych. 4. Sposoby redukowania stresu przez ratowników nie zawsze są bezpieczne dla ich zdrowia i mogą prowadzić do uzależnień. Możliwą przyczyną jest nieuczestniczenie przez większość ratowników medycznych w warsztatach z technik rozładowywania napięcia oraz szkoleniach psychologicznych.


Słowa kluczowe


ratownictwo medyczne; wsparcie psychologiczne; warunki pracy; stres

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.600

Copyright (c) 2019 Grzegorz Wójcik, Izabela Kaczmarek, Krzysztof Zdziarski, Konrad Jakubowski

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/