Style radzenia sobie ze stresem w kontekście agresywności przejawianej przez adolescentów

Ewa Łodygowska, Natalia Hendzelewska, Martyna Tyl

Abstrakt


Wstęp: Agresywność i agresja mogą determinować funkcjonowanie człowieka oraz wpływać na jego przystosowanie się do otoczenia. Mimo licznych badań dotyczących agresji niewiele jest doniesień na temat tego, jak agresywni adolescenci funkcjonują w sytuacjach stresowych. Celem zaprezentowanych badań było zweryfikowanie, czy adolescenci charakteryzujący się różnym poziomem agresywności/agresji ujawniają odmienne skłonności w zakresie stosowania stylów radzenia sobie zestresem.

Materiały i metody: Badaniami objęto 135 adolescentów w wieku 16–18 lat. Zastosowano: 1) Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji (IPSA) Gasia, umożliwiający wyodrębnienie 3 głównych wskaźników agresji: S – samoagresji, U – agresji ukrytej i Z – agresji skierowanej na zewnątrz; 2) Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) Endlera i Parkera w polskiej adaptacji Strelaua i wsp.

Wyniki: W badaniu wyodrębniono 3 grupy adolescentów o różnym natężeniu poszczególnych wskaźników agresji. W sytuacjach stresowych adolescenci o najmniejszym nasileniu S, U, Z – w porównaniu do bardziej agresywnych rówieśników –istotnie częściej wykorzystują styl skoncentrowany na zadaniu, zaś rzadziej styl skoncentrowany na emocjach i unikaniu. Wraz we wzrostem agresywności/agresji znacząco nasila się tendencja do wybierania stylu skoncentrowanego na emocjach oraz stylu skoncentrowanego na unikaniu, w tym jego formy, jaką jest angażowanie się w czynności zastępcze.

Wnioski: Większe nasilenie agresywności/agresji znacząco obniża zdolności jednostki do aktywizowania konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.


Słowa kluczowe


agresja; agresywność; style radzenia sobie ze stresem; adolescenci

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.576

Copyright (c) 2019 Ewa Łodygowska, Natalia Hendzelewska, Martyna Tyl

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/