Higiena ruchomych uzupełnień protetycznych

Luiza Czerniawska-Kliman, Katarzyna Grocholewicz

Abstrakt


Wstęp: Higiena ruchomych uzupełnień protetycznych jest tak samo istotna jak higiena jamy ustnej. Dane statystyczne Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że osoby po 65. r.ż. stanowią większy odsetek populacji niż rodzące się dzieci. Z wiekiem wzrasta liczba osób użytkujących uzupełnienia ruchome. Osoby starsze, często z przyczyn finansowych, decydują się na protezy osiadające. Akryl ze względu na swoją porowatą strukturę sprzyja zaleganiu resztek pokarmowych. W konsekwencji wzrasta częstość występowania kandydozy czy stomatopatii protetycznych u pacjentów użytkujących ruchome protezy akrylowe.

Celem pracy była ocena higieny jamy ustnej, ruchomych uzupełnień protetycznych oraz stopnia przekazywania informacji pacjentom przez lekarza oddającego uzupełnienia protetyczne.


Materiały i metody: Wykonano badanie przedmiotowe mające na celu określenie stanu zębów, higieny jamy ustnej oraz wszystkich braków zębowych. Higienę jamy ustnej oceniono za pomocą aproksymalnego wskaźnika płytki zębowej (API). Pacjenci zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, której pytania dotyczyły sposobu utrzymywania higieny protez i sposobu przechowywania ruchomych uzupełnień protetycznych w nocy oraz tego czy lekarz przekazał informacje odnośnie prawidłowego użytkowania oraz przechowywania uzupełnień. Następnie wykonano badanie przedmiotowe w celu określenia higieny uzupełnień. Higienę protez oceniono za pomocą przeznaczonej do tego celu skali opracowanej przez Frączak i wsp.

 

Wyniki i wnioski: Poziom higieny jamy ustnej oraz uzupełnień protetycznych jest bardzo niski pomimo informacji przekazanych przez lekarza. Oznacza to, że stomatolodzy powinni zwracać większą uwagę na sposób przekazywania informacji dotyczących higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych, najlepiej przygotować je w formie ulotki.


Słowa kluczowe


higiena protez; higiena jamy ustnej; wskaźnik API

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.572

Copyright (c) 2019 Luiza Czerniawska-Kliman, Katarzyna Grocholewicz

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/