Dynamika rozwoju outsourcingu działalności pomocniczej w polskich podmiotach leczniczych w latach 2012–2018

Mariola Borowska, Anna Augustynowicz, Aleksandra Czerw

Abstrakt


Wstęp: Podmioty lecznicze w obliczu niewystarczających środków zmuszane są do stałej analizy i oceny gospodarki finansowej, a w ramach jej prowadzenia do redukcji kosztów swojej działalności zgodnie z zasadą racjonalności. Outsourcing jest jednym ze sposobów racjonalizacji kosztów w ochronie zdrowia. Dotyczy on zarówno działalności podstawowej, jak i pomocniczej.

Celem pracy było przedstawienie dynamiki rozwoju outsourcingu w zakresie pomocniczej działalności podmiotów leczniczych.

Materiały i metody: Analiz dokonano na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w 2012, 2014 i 2018 r. W 2012 r. zakwalifikowano do analizy 153 podmioty lecznicze, w 2014 r. – 156, zaś w 2018 r. – 750. W artykule wykazano liczbę podmiotów stosujących outsourcing wraz ze wskazaniem rodzaju usług zlecanych na zewnątrz, jego powodów, korzyści i wad, jakie odnotowano, w tym związanych z efektywnością finansową, a także sposobów monitorowania partnera outsour­cingowego.

 Wyniki: Podmioty lecznicze najczęściej zlecają na zewnątrz usługę utylizacji odpadów, co zapewne jest związane z trudnością w spełnieniu, określonych w przepisach prawa, surowych wymogów. Najrzadziej zlecaną na zewnątrz usługą jest żywienie, co najprawdopodobniej wynika z niezadowolenia podmiotów leczniczych ze świadczonych przez firmę zewnętrzną usług.

 Wnioski: Zbyt wysoki koszt utrzymania pracowników, jako uzasadnienie outsourcingu, zapewne jest następstwem wysokich kosztów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Efektywność finansowa jest najbardziej pożądanym wynikiem i najczęstszym bodźcem prowadzącym do podjęcia różnego rodzaju działań przez podmioty lecznicze, w tym działań outsourcingu w zakresie działalności pomocniczej.


Słowa kluczowe


outsourcing usług pomocniczych; efektywność finansowa; podmioty lecznicze; racjonalizacja kosztów

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.566

Copyright (c) 2019 Mariola Borowska, Anna Augustynowicz, Aleksandra Czerw

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/