Problem ponoszenia kosztów związanych ze starzeniem się społeczeństwa – analiza na przykładzie domów pomocy społecznej w gminie miejskiej Szczecin

Marta Giezek, Rafał Iwański, Marta Kożybska, Paulina Zabielska, Monika Paszkiewicz, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Beata Karakiewicz

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu zabezpieczania potrzeb niesamodzielnych osób starszych przez sektor pomocy społecznej w ujęciu prawnym, społecznym i ekonomicznym.

Celem artykułu była ocena źródeł finansowania opieki długoterminowej realizowanej w formie stacjonarnej na rzecz niesamodzielnych osób starszych na przykładzie gminy miasto Szczecin.

Materiały i metody: Analiza przeprowadzona została na podstawie danych statystycznych i finansowych dotyczących kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez gminę Szczecin świadczących całodobową opiekę na rzecz niesamodzielnych osób starszych i przewlekle somatycznie chorych.

Wyniki: Obecnie główne koszty zabezpieczania potrzeb opiekuńczych w formie stacjonarnej realizowanych przez instytucje 

pomocy społecznej ponoszą gminy, które pokrywają ponad połowę wydatków związanych z opieką. Jedna trzecia kosztów pokrywana jest przez samych seniorów, a udział rodzin wodpłatnościach nie przekracza 5%.

Wnioski: Zmniejszenie liczby osób w wieku produkcyjnym, wzrost liczby osób starszych i rosnące zapotrzebowanie na miejsca opieki długoterminowej, średniorocznie wzrastające koszty utrzymania w domach pomocy społecznej oraz bardzo niska partycypacja rodzin w tych kosztach skutkuje koniecznością przeznaczania w budżetach gmin i powiatów coraz większych środków finansowych na zapewnienie opieki niesamodzielnym osobom powyżej 65. r.ż.


Słowa kluczowe


pomoc społeczna; starzenie się; analiza kosztów; domy pomocy społecznej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 marca 2003 r., sygn. K 7/01, OTK ZU nr 3/A/2003, poz. 19 i powołana tam literatura.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. z 2004 r., nr 64.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. z 1964 r., nr 9, poz. 59.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości kryterium dochodowego w pomocy społecznej. Dz.U. z 2012 r., poz. 964.

Jin K, Simpkins JW, Ji X, Leis M, Stambler I. The critical need to promote research of aging and aging-related diseases to improve health and longevity of the elderly population. Aging Dis 2015;6:1. http://www.aginganddisease.org/EN/10.14336/AD.2014.1210 (4.01.2018).

Ageing and Life Course. World Health Organization. 2014. http://www.who.int/ageing/en/ (4.01.2018).

Global Age Watch Index 2015. http://www.helpage.org/global-agewatch/ (4.01.2018).

Ageing report: economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008–2060). Luxembourg: European Commission; 2009.

Economic Implications of an Ageing Australia. Productivity Commission Research Report. Canberra: Australian Government; 2005.

Harper S. Economic and social implications of aging societies. Science 2014;346:587-91.

Szweda-Lewandowska Z. Logika systemu opieki nad osobami starszymi. Polityka Społeczna. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; 2013;40:1-5.

Szukalski P. Kohabitacja w Polsce. In: Warzywoda-Kruszyńska W, Szukalski P, editors. Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim. Łódź: Wyd. UŁ; 2004. p. 49-74.

Townsend M. The impact of an ageing population on end of life care costs. London: London School of Economics; 2016.

Age dependency ratio, old (% of working-age population). The World Bank. http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND.OL (25.07.2017).

Bojanowska E. Opieka nad ludźmi starszymi. In: Szukalski P, editor. To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych; 2008. p. 137-61.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.494

Copyright (c) 2018 Marta Giezek, Rafał Iwański, Marta Kożybska, Paulina Zabielska, Monika Paszkiewicz, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Beata Karakiewicz

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/