Poziom wiedzy z zakresu czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi wśród studentek wrocławskich uczelni

Iwona Malicka, Marta Jelecka

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Dotychczasowe badania wskazują, że mimo wielu kampanii informacyjnych na temat raka piersi wiedza kobiet w tym zakresie jest niewystarczająca lub niewykorzystywana w praktyce.

Celem pracy była ocena wiedzy młodych kobiet (studentek) z zakresu czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi.

Materiały i metody: W badaniach uczestniczyło 320 studentek, respondentek z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (AWF), Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UM). Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Analiza uwzględniała miejsce zamieszkania oraz rodzaj uczelni.

Wyniki: Miejsce zamieszkania nie wpływało na poziom wiedzy studentek w zakresie czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi. Studentki w większości znały czynniki ryzyka raka piersi oraz jego objawy. Większą wiedzą w tym zakresie wykazały się studentki UM oraz AWF. Studentki z reguły nie miały wykonywanego badania piersi u lekarza, w większości nie dokonywały także samobadania piersi bądź robiły je nieregularnie. Najczęściej młode kobiety czerpały wiedzę na temat czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi z mediów i prasy.

Wnioski: Poziom wiedzy z zakresu czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi wśród studentek wrocławskich uczelni można uznać za zadowalający, uzależniony był on jednak od wybranego kierunku studiów. Wiedza teoretyczna nie była wykorzystywana w praktyce. Niezależnie od profilu uczelni respondentki zgłosiły potrzebę prowadzenia kampanii na rzecz walki z rakiem w Polsce.

Słowa kluczowe


rak piersi; profilaktyka; czynniki ryzyka; stan wiedzy; kampanie społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferlay J, Lortet-Tieulent J, Jemal A. Global cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin 2015;65(2):87-108. doi: 10.3322/caac.21262.

Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2012 roku. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia; 2014. p. 7-8.

Knutson TP, Lange CA. Tracking progesterone receptor-mediated actions in breast cancer. Pharmacol Ther 2014;142:114-25.

May F. Novel drugs that target the estrogen-related receptor alpha: their therapeutic potential in breast cancer. Cancer Manag Res 2014,6:225-52. doi: 10.2147/CMAR.S35024.

Makowski M, Połać I, Pertyński T. Estrogeny a rak sutka. Prz Menopauz 2007;3:150-4.

Ślusarska B, Nowicki G, Łachowska E, Piasecka E, Marciniak A. Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka piersi w wybranych uwarunkowaniach socjodemograficznych. Med Og Nauk Zdr 2016;22(1):59-65.

Cichońska M, Borek M, Krawczyk W, Maciąg D. Wiedza kobiet w zakresie zapobiegania nowotworom piersi i raka szyjki macicy. Acta Sci Acad Ostroviensis 2012;1:5-25.

Lewandowska A, Mess E, Laufer J. Profilaktyka raka piersi wśród kobiet. Onkol Pol 2011;14(3):131-4.

Stanisławska J, Janikowska K, Stachowska M, Talarska D, Drozd-Gajdus E, Szewczyczak M. Ocena wiedzy kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Probl Hig Epidemiol 2016;97(1):38-44.

Wołowski T, Wróblewska P. Ocena wiedzy gdańskich studentek na temat profilaktyki raka piersi. Probl Hig Epidemiol 2012;93:347-9.

Ridan T, Berwecki A, Spannbauer A, Rubinkiewicz P, Mucha D. Ocena wiedzy i postaw studentów na temat profilaktyki raka piersi i mastektomii. Doniesienie wstępne. Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia człowieka. Wyzwania dla edukacji i profilaktyki. Kielce: Wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 2016.

Kalinowski P, Bojakowska U, Kowalska ME. Analiza wiedzy studentek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z zakresu epidemiologii raka piersi. Probl Pielęg 2014;22(2):147-53.

Paździor A, Stachowska M, Zielińska A. Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka piersi. Now Lek 2011;80(6):419-22.

Woźniak I. Wiedza o schorzeniach nowotworowych narządów kobiecych i postawy kobiet wobec badań profilaktycznych. Probl Pielęg 2008;16(1-2):136-43.

Zych B, Marć M, Binkowska-Bury M. Stan wiedzy kobiet po 35. roku życia w zakresie profilaktyki raka piersi. Prz Med Uniw Rzesz 2006;1:27-33.

Tkaczuk-Włach J, Sobstyl M, Jakiel G. Rak piersi – znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Prz Menopauz 2012;4:343-7.

Strojek K, Maślanka M, Styczyńska H, Zukow W. Zachowania prozdrowotne i stan wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka piersi. J Educ Health Sport 2017;7(3):166-76. doi: 10.5281/zenodo.268299.

O’Malley MS, Fletcher SW. US Preventive Services Task Force. Screening for breast cancer with breast self-examination. A critical review. JAMA 1987;257:2196-203.

Łepecka-Klusek C, Jakiel G, Krasuska ME, Stanisławek A. Breast self-examination among Polish women of procreative age and the attached significance. Cancer Nurs 2007;30:64-8.

Jassem J, Krzakowski M. Rak piersi. In: Krzanowki M, Warzocha K, editors. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2013 r. T. 1. Gdańsk: Via Medica; 2013. p. 211-64.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.448

Copyright (c) 2018 Iwona Malicka, Marta Jelecka

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/