Świadomość kobiet w zakresie pobierania komórek macierzystych z krwi pępowinowej w kontekście danych socjodemograficznych

Dorota Branecka-Woźniak, Klaudia Sawionek, Marta Stanisz, Rafał Kurzawa, Przemysław Ciepiela, Anna Jurczak

Abstrakt


ABSTRAKT

Wstęp: Pozytywne wyniki terapii eksperymentalnych z wykorzystaniem komórek macierzystych dają szansę na skuteczne leczenie w różnych obszarach medycyny. Najbardziej wartościowe i coraz częściej wykorzystywane w terapiach są komórki pozyskiwane z krwi pępowinowej, które mają przewagę nad komórkami pochodzącymi z pozostałych źródeł, ponieważ cechują się większymi zdolnościami regeneracyjnymi. Poziom wiedzy na ten temat wśród osób, które mogą stanowić bezpośrednie źródło ich pozyskiwania, pozostaje nieznany.

Głównym celem pracy było pozyskanie wiedzy na temat świadomości kobiet w zakresie pobierania komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

Materiały i metody: Badaniem objęto 180 pacjentek Kliniki Położnictwa i Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w okresie od czerwca do listopada 2015 r. Wykorzystano autorski kwestionariusz zawierający 20 pytań. Analizę statystyczną wykonano w programie StatSoft Statistica 10. Wykorzystano: test Shapiro–Wilka, test U Manna–Whitneya, test niezależności χ2 Pearsona, współczynnik korelacji Spearmana. Za istotne statystycznie wyniki przyjęto wskaźnik p < 0,05.

Wyniki: Wśród badanych kobiet 83,89% wiedziało o możliwości pobierania komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Informacje na temat możliwości ich wykorzystania miało 65,56% osób. Kobiety, które zdecydowały się na pobranie krwi pępowinowej (88,10%), jako powód podawały przydatność komórek macierzystych w przyszłości. Przyczyną niepobierania były najczęściej względy finansowe (49,44%). Kobiety mieszkające w mieście, będące mężatkami, z wyższym wykształceniem i lepszą sytuacją materialną mają wyższy poziom wiedzy w zakresie komórek macierzystych.

Wnioski: 1. Stan wiedzy ogólnej kobiet dotyczący komórek macierzystych jest zadowalający. 2. Czynnikami determinującymi poziom wiedzy na temat pobierania i wykorzystywania komórek macierzystych są: miejsce zamieszkania, stan cywilny, wykształcenie oraz sytuacja materialna. 3. Wysokie koszty związane z procedurą pobierania oraz przechowywania krwi pępowinowej wpływają negatywnie na podejmowanie decyzji o jej bankowaniu.

Słowa kluczowe


ciąża; komórki macierzyste; krew pępowinowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gluckman E, Rocha V. Cord blood transplantation: state of the art. Haematologica 2009;94(4):451-4. doi: 10.3324/haematol.2009.005694.

Kurtzberg J. Update on umbilical cord blood transplantation. Curr Opin Pediatr 2009;21(1):22-9.

Machaj EK, Ołdak T, Gajkowska A, Szczecina R, Jastrzewska M, Kruszewski M, et al. Pozyskiwanie, preparatyka i zamrażanie krwi pępowinowej dla celów klinicznych. Acta Haematol Pol 2001;32(3):317-26.

Bielec B, Stojko R. Komórki macierzyste krwi pępowinowej – zastosowanie terapeutyczne. Postępy Hig Med Dośw 2015;69:853-63.

Korycka A, Robak T. Komórki macierzyste krwi pępowinowej – nadzieje i rzeczywistość. Acta Haematol Pol 2005;36(4):389-98.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów. DzU nr 213, poz. 1656.

Machaliński B, Paczkowska E, Czajka R. Komórki macierzyste krwi pępowinowej. Klin Perinatol Ginekol 2006;42(1):39-43.

Ołdak T, Machaj EK, Gajkowska A, Kruszewski M, Jastrzewska M, Pojda Z. Preparatyka porcji krwi pępowinowej przeznaczonych do celów transplantacyjnych. Diagn Lab 2002;38(4):383-90.

Boruczkowski D. Krew pępowinowa. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Ginekol Położ 2009;4(4):73-84.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne: Opinia Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie pobierania i deponowania komórek macierzystych krwi pępowinowej. Ginekol Pol 2010;81:874-6.

Ende N, Chen R. Parkinson’s disease mice and human umilical cord blood. J Med 2002;33(1-4):173-80.

Krawczyk P, Baran A, Sioma-Markowska U, Machura M, Kubaszewska S, Kanabrocka A. Ocena wiedzy i opinii rodzących na temat komórek macierzystych krwi pępowinowej. Ginekol Położ 2012;7(3):46-51.

Zięba M, Dębska G, Strama T. Posawy kobiet wobec możliwości darowania i przechowywania krwi pępowinowej w celach medycznych – badania wstępne. In: Dobrowolska B, Foryś Z, Jaśkiewicz J, editors. Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów rozwoju. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM; 2014. p. 155-65.

Katz G, Mills A, Garcia J, Hooper K, McGuckin C, Platz A, et al. Banking cord blood stem cells: attitude and knowledge of pregnant women in five European countries. Transfusion 2011;51(3):578-86. doi: 10.1111/j.1537-2995.2010.02954.x.

Fernandez VC, Gordon K, Van den Hof M, Taweel S, Baylis F. Knowledge and attitudes of pregnant women with regard to collection, testing and banking of cord blood stem cells. CMAJ 2003;168(6):695-8.

Dinç H, Sahin NH. Pregnant women’s knowledge and attitudes about stem cells and cord blood banking. Int Nurs Rev 2009;56(2):250-6. doi: 10.1111/j.1466-7657.2008.00689.x.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.447

Copyright (c) 2018 Dorota Branecka-Woźniak, Klaudia Sawionek, Marta Stanisz, Rafał Kurzawa, Przemysław Ciepiela, Anna Jurczak

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/