ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH JAKO CZYNNIK POWSTAWANIA BEZDECHU NOCNEGO

Halina Ey-Chmielewska, Iwona Teul, Jacek Lorkowski

Abstrakt


Wstęp: Zaburzenia czynnościowe stawów skroniowo‑żuchwowych (ssż) we współczesnej populacji uznawane są przez Światową Organizację Zdrowia za trzecią pod względem częstotliwości występowania w stomatologii chorobę po próchnicy i peridontologii. Uważa się, że dotyczą 84% dorosłej populacji. Natomiast u osób po 65. r.ż. zaburzenia te nasilają się i mogą dotyczyć nawet 100% populacji w tym przedziale wiekowym.

Materiał i metoda: Przebadano 150 pacjentów w wieku 35–70 lat (średnia wieku 46,5). Wszyscy byli diagnozowani w latach 2006–2010 w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z powodu podejrzenia występowania mniej lub bardziej zaawansowanej postaci zaburzeń czynnościowych układu stomatoganatycznego, a szczególnie ssż. Stopień zaawansowania zaburzeń określono za pomocą wskaźnika Helkimo.

Wyniki: U 112 pacjentów zdiagnozowano zaburzenia czynnościowe ssż oraz stwierdzono występowanie wczesnych postaci bezdechów nocnych. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że stopień zaawansowania postaci bezdechów nocnych był wprost proporcjonalny do czasu trwania i ciężkości dysfunkcji ssż.

Wniosek: Większość pacjentów nie łączyła objawów bezdechów nocnych z nieprawidłowościami układu stomatognatycznego.


Słowa kluczowe


układ stomatognatyczny; staw skroniowo‑żuchwowy; zaburzenia czynnościowe; bezdech nocny

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


De Boever J.A., Adriaens P.A.: Occlusal relationship in patients with pain‑dysfunction symptoms in the temporomandibular joints. J Oral Rehabil. 1983, 10, 17.

Helkimo M.: Studies on function and dysfunction of the masticatory system. II. Index for anamnestic and clinical dysfunction and occlusal state. Swed Dent J. 1974, 67, 2, 101–121.

Marbach J.J.: The temporomandibular pain dys‑function syndrome personality: fact or fiction? J Oral Rehabil. 1992, 19, 545–560.

Michelotti A., Cioffi I., Festa P., Scala G., Farella M.: Oral parafunctions as risk factors for diagnostic TMD subgroups. J Oral Rehabil. 2010, 37, 3, 157–162.

Miller V.J., Karic V.V., Myers S.L., Exner H.V.: The temporomandibular opening index (TOI) in patients with closed lock and a control group with no temporomandibular disorders (TDM): an initial study. J Oral Rehabil. 2000, 27, 815–816.

Okeson J.P.: Occlusion and functional disorders of the masticatory system. Dent Clin North Am. 1995, 39, 285–300.

Okeson J.P.: Management of temporomandibular disorders and occlusion. Elsevier Mosby, Philadelphia 2003, 100–130.

Panek H.: Holistic concept of the stomatognathic system. Dent Med Probl. 2004, 41 (2), 277–280.

Schmitter M., Rammelsberg P., Hassel A.: The prevalence of signs and symptomsof temporomandibular disorders in very old subjects. J Oral Rehabil. 2005, 32, 467–473.

Skrzypkowski A.: On necessity of periodic examination of stomatognatic apparatus in flying personnel. Pol Prz Med Psychol Lot. 2011, 2, 17.

Stein S., Hart D.L., Loft G., Davis H.: Symptoms of TMJ dysfunction as related to stress measured by the social readjustment rating scale. J Prosthet Dent. 1982, 47, 5, 545–548.

Tallents R.H., Macher D.J., Kyrkanides S., Katzberg R.W., Moss M.E.: Prevalence of missing posterior teeth and intraarticulartemporomandibular disorders. J Prosthet Dent. 2002, 87, 45.

Witter D.J., Creugers N.H.J., Kreulen C.M., Haan A.F.J.: Occlusal stability in shortened dental arches. J Dent Res. 2001, 80, 432.

van der Meulen M.J., Lobbezoo F., Aartman I.H., Naeije M.: Self‑reported oral parafunctions and pain intensity in temporomandibular disorder patients. J Orofac Pain. 2006, 20, 1, 31–35.

Zieliński J., Pływaczewski R., Bednarek M.: Zaburzenia oddychania w czasie snu. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2006.

Wysocki J., Prus M., Balcerzak M.: Obstructive sleep apnea as interdyscyplinary medical problem. Pol Prz Otolaryngolol 2014, 31, 27–30.

Szymańska J., Dobrowolska-Zarzycka M.: Symptoms, complications and teatment of obstructive sleep apnea . Med Og Nauki Zdr. 2013, 19, 4, 391–396.

Tomasik M.: The role of the dentist in the diagnosis and treatment of snoring and sleep apnoea. Mag Stom. 2014, R 9, 108–112.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.35

Copyright (c) 2016 Halina Ey-Chmielewska, Iwona Teul, Jacek Lorkowski

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/