Predyspozycja dzieci 7–10-letnich do wystąpienia skurczu akomodacji na podstawie badań jakości widzenia obuocznego

Lidia Puchalska-Niedbał, Urszula Kulik, Damian Czepita

Abstrakt


Wstęp: Celem pracy była ocena jakości widzenia obuocznego oparta na pomiarach wybranych parametrów charakteryzujących funkcję układu wzrokowego wśród dzieci szkolnych oraz identyfikacja objawów związanych z akomodacją.

Materiały i metody: Przeprowadzono badania okulistyczne u 300 dzieci (180 dziewczynek, 120 chłopców) w wieku 7–10 lat. Zaplanowane zostały dwie części: a) ankietowa – wywiad na temat dolegliwości towarzyszących skurczowi akomodacji i heteroforii; b) okulistyczna – ocena przedniego odcinka i dna oczu, pomiar ostrości wzroku do dali, badanie refrakcji przed cykloplegią i po cykloplegii, ruchomości i ustawienia oczu, pomiar zdysocjowanej forii horyzontalnej do bliży i do dali metodą Maddoxa. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą programu Statistica 10. Wartość p < 0,05 uznano za statystycznie znamienną.

Wyniki: Stwierdzono następujące wady refrakcji: emmetropia (u 52 dzieci), nadwzroczność (9 dzieci), krótkowzroczność 

(239 dzieci). Skurcz akomodacji występował u 10 dzieci (3,5–8 Dsph). Heteroforia: u większości dzieci występowała egzoforia (do bliży – u 240 dzieci; do dali – u 112 dzieci). Egzoforia do bliży była w przedziale 5–12 Dpryzm. Wśród dzieci z dobrą ostrością wzroku wynoszącą 1,0 (218 dzieci) egzoforię stwierdzono u 180 (p = 0,29307). Brak odruchu zbieżności najczęściej obserwowano u 158 dzieci z egzoforią do bliży (p = 0,14929).

Wnioski: Skargi na bóle głowy i oczu najczęściej zgłaszały dzieci ze zdysocjowaną poziomą forią odbiegającą od przyjętej normy. Trudności ze skupieniem w trakcie czytania z bliska oraz objawy o charakterze pogorszenia widzenia najczęściej zgłaszały dzieci z nieprawidłową wartością zdysocjowanej forii, która prawdopodobnie predysponowała do skurczu akomodacji.


Słowa kluczowe


skurcz akomodacji; heteroforia; krótkowzroczność; dzieci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Goldstein JH, Schneekloth BB. Spasm of the near reflex: a spectrum of anomalies. Surv Ophthalmol 1996;40(4):269-78.

Michaels DD. Accommodation: clinical aspects. In: Smirth RE, editor. Focal Points 1987: Clinical modules for ophthalmologists. San Francisco: American Academy of Ophthalmology; 1987.

Puchalska-Niedbał L, Baranowska-George T. Zaburzenie akomodacji jako przyczyna bólów głowy – doniesienie wstępne. Okulistyka 2005; 8:61-3.

Faucher C, Guise D. Spasm of the near reflex triggered by disruption of normal binocular vision. Optom Vis Sci 2004;81(3):178-81.

Rustein RP. Accommodative spasm in siblings: A unique finding. Indian J Ophthalm 2010;58(1):326-7. doi: 10.4103/0301-4738.64123.

Burian HM. Intermittent (facultative) divergent strabismus: its influence on visual acuity and the binocular visual act. Am J Ophthalmol 1945;28(1):525-7.

Seaber JH. Pseudomyopia in exodeviations. Am Orthopt J 1966;16(1): 67-72.

Rutstein RP, Daum KM, Amos JF. Accommodative spasm: a study of 17 cases. J Am Optom Assoc 1988;59(7):527-38.

Rutstein RP, Marsh-Tootle W. Acquired unilateral visual loss attributed to an accommodatie spasm. Optom Vis Sci 2001;78(7):492-5.

Shimojyo H, Kitaguchi Y, Asonuma S, Matsushita K, Fujikado T. Age-related changes of phoria myopia in patients with intermittent exotropia. Jpn J Ophthalmol 2009;53(1):12-7. doi: 10.1007/s10384-008-0602-2.

Benjamin W. Borish’s clinical refraction. St. Louis: Butterworth Heinemann; 2008.

Richler A, Bear JC. Refraction, nearwork and education. A population study in Newfoundland. Acta Ophthalmol (Copenh) 1980;58(3):468-78.

Rosner M, Belkin M. Intelligence, education, and myopia in males. Arch Ophthal 1987;105(11):1508-11.

Teasdale TW, Goldschmidt E. Myopia and its relationship to education, intelligence and height. Preliminary results from an on going study of Danish draftees. Acta Ophthalmol Suppl 1988;185:41-3.

Saw SM, Wu HM, Seet B, Wong TY, Yap E, Chia KS, et al. Academic achievement, close up work parameters, and myopia in Singapore military conscripts. Br J Ophthalmol 2001;85:855-60.

Konstantopoulos A, Yadegarfar G, Elgohary M. Near work, education, family history, and myopia in Greek conscripts. Eye 2008;22(4):542-6. doi: 10.1038/sj.eye.6702693.

Schor CM, Maxwell J, McCandless J, Graf E. Adaptive control of vergence in humans. Ann N Y Acad Sci. 2002;956:297-305.

Banks MS, Aslin RN, Letson RD. Sensitive period for the development of human binocular vision. Science 1975;190:675-7.




DOI: http://dx.doi.org/10.21164/pomjlifesci.326

Copyright (c) 2017 Lidia Puchalska-Niedbał

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/