Analiza przyczyn przyjęć dzieci na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Słupsku

Sylwia Jałtuszewska, Kazimiera Hebel, Elżbieta Grygorowicz, Wiesław Kowalewski

Abstrakt


Wstęp: Choroby wieku dziecięcego to obecnie istotny problem, który zdecydowanie często wymaga nagłej hospitalizacji. W 2013 r. największy odsetek objętych leczeniem szpitalnym obejmował dzieci do 4. r.ż. Najczęstszą przyczyną hospitalizacji sązakażenia układu oddechowego o podłożu wirusowym, bakteryjnym i alergicznym, gorączka oraz urazy.

Celem pracy była identyfikacja przyczyn przyjęć dzieci na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Słupsku (SOR) oraz ustalenie, od jakich zmiennych zależało przyjęcie na inny oddział szpitalny bądź wypisanie dziecka z SOR.

Materiały i metody: Grupę badawczą stanowiło 372 pacjentów pediatrycznych w wieku do 4 lat przyjętych na SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w 2013 r. Dane zebrano ze szpitalnego elektronicznego systemu ESKULAP.

Wyniki: W badanej grupie było 372 (100%) dzieci. Średnia wieku wynosiła 23,20 (±16,06) miesięcy. Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci przekazane do leczenia szpitalnego – 217 (58,33%), z czego 50% skierowano na Oddział Pediatryczny. Najczęstszą przyczyną przyjęć były choroby układu oddechowego stanowiące blisko 30% wszystkich przypadków. Na podstawie analizy zależności pomiędzy grupami a przyczyną przyjęcia na SOR wykazano istotność statystyczną pomiędzy zmiennymi (p = 0,0021). Najwięcej przyjęć było w godz. 12.00–23.59.

Wnioski: Najczęstszą przyczyną przyjęć dzieci na SOR były choroby układu oddechowego. Dzieci przekazanych na inny oddział szpitalny było więcej niż wypisanych do leczenia ambulatoryjnego.


Słowa kluczowe


dziecko; Szpitalny Oddział Ratunkowy; przyczyna przyjęcia; wypisanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Falkowska E, Telusiewicz-Pacak A. Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki. Warszawa: Polski Komitet Narodowy UNICEF; 2013. p. 24-30. https://www.unicef.pl/Co-robimy/Publikacje/Dzieci-w-Polsce (20.01.2017).

Szarpak Ł. Ewaluacja interwencji zespołów ratownictwa medycznego do pacjentów pediatrycznych. Nowa Pediatr 2012;3:51-4.

Elektroniczny podręcznik statystyki PL. Kraków: StatSoft; 2006. http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html (5.10.2016).

Flores-Mateo G, Violan-Fors C, Carrillo-Santisteve P, Peiró S, Argimon J-M. Effectiveness of organizational intervenions to reduce emergency department utilization: a systematic reviev. Plos One 2012;7(5):1-6. doi: 10.1371/journal.pone.0035903.

Tsai JC, Liang YW, Pearson WS. Utilization of emergency department in patients with non-urgent medical problems: patient preference and emergency department convenience. J Formos Med Assoc 2010;109(7):533-42. doi: 10.1016/S0929-6646(10)60088-5.

Cierniak M, Gardoń M, Timler D, Trendak W, Gaszyński T. Ocena czasu hospitalizacji oraz sezonowości przyjęć poszkodowanych z obrażeniami klatki piersiowej na SOR. Pol Prz Nauk Zdr 2014;4(41):269-72.

Lubszczyk M, Pietrus M, Sulewski M, Gajecki K, Styka L. Emerytura na SORze – analiza przyczyn hospitalizacji osób po 65 roku życia w szpitalnym oddziale ratunkowym. Geriatria 2014;8:93-101.

Szwamel K, Kurpas D. Analiza struktury świadczeń medycznych szpitalnego oddziału ratunkowego ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń udzielanych pacjentom z niewielkimi urazami. Family Med Primary Care Rev 2015;17:124-30.

Rusek W, Pop T, Jarochowicz S, Cieplińska E, Glista J. Najczęstsze urazy kończyn górnych i dolnych u dzieci i młodzieży. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2010;4:427-34.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.291

Copyright (c) 2017 Sylwia Jałtuszewska, Kazimiera Hebel, Elżbieta Grygorowicz, Wiesław Kowalewski

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/