Preferencje pracowników ochrony zdrowia w zakresie form zatrudnienia

Marcin Kolwitz, Joanna Pierzak-Sominka, Iwona Radlińska, Ewa Kemicer-Chmielewska

Abstrakt


Wstęp: Pracownicy ochrony zdrowia: pielęgniarki, położne oraz ratownicy medyczni wykonują swą pracę na podstawie rożnych form zatrudnienia (umowy opracę, praktyki prywatnej, umowy cywilnoprawnej).

Celem pracy było poznanie preferencji przedstawicieli tych zawodów w zakresie najbardziej pożądanych przez siebie form zatrudnienia oraz zbadanie, czy pracownicy wykonują pracę w preferowanej przez siebie formie, a także poznanie czynników wpływających na te preferencje.

Materiały metody: Badaniem objęto 202 osoby wykonujące pracę w zawodach medycznych (128 pielęgniarek, 42 położne, 32 ratowników medycznych). Wbadaniach wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety pozwalający na realizację celów badań.

Wyniki: Zarówno wśród pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych na umowę o pracę, jak i prowadzących własną praktykę oraz zatrudnionych na podstawie tzw. kontraktu odnotowano istotną statystycznie zależność pomiędzy wykonywaną a deklarowaną formą zatrudnienia. W obu grupach większość pracowników deklarowała chęć kontynuowania dotychczasowej formy zatrudnienia, przy czym znacznie większy odsetek takich osób zanotowano wśród zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (p < 0,000001).

Wnioski: Większość badanych preferuje jako formę zatrudnienia umowę o pracę. Wpływ na tę preferencję mają takie czynniki jak „ochrona zatrudnienia” i„ochrona socjalna”. Wśród osób preferujących samozatrudnienie czynnikiem motywującym jest możliwość uzyskania wyższych dochodów. Pracownikom ochrony zdrowia należy zapewnić rzeczywistą swobodę wyboru formy zatrudnienia zgodnie z ich preferencjami.


Słowa kluczowe


pracownicy ochrony zdrowia; umowa o pracę; kontrakt; ochrona zatrudnienia; ochrona socjalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ustawa z 15 lipca 2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r., nr 174, poz. 1049 ze zm.).

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r., nr 191, poz. 1410 ze zm.).

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., nr 112, poz. 654 ze zm.).

Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2015. https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/biuletyn_statystyczny_2015_565ef70078079.pdf (30.09.2016).

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).

Ustawa Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.).

Moroz G, Orzeł Z, editors. Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Praktyczny poradnik dla świadczeniodawców. Warszawa: Wyd. C.H. Beck; 2014. p. 232-3.

Kozek W. Pielęgniarki na rynku pracy. Zdr Publ Zarz 2013;11(2):180-90. doi:10.4467/20842627OZ.14.016.1626.

Ostrowicka M, Walewska-Zielecka B, Olejniczak D. Czynniki motywujące i satysfakcja z pracy pielęgniarek w wybranych placówkach publicznej i prywatnej służby zdrowia. Zdr Publ Zarz 2013;11(2):191-209. doi:10.4467/20842627OZ.14.017.1627.

Kunecka D. Możliwości implementacji modelu flexicurity w zakładach opieki zdrowotnej. Współczesne Zarządzanie 2011;3:125-35.

Kubot Z. Kontakty cywilnoprawne pielęgniarek w szpitalach. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2011;5:16-22.

Prussak E. Zatrudnienie w podmiotach leczniczych pracowników wykonujących zawód medyczny. Pielęg Pol 2012;3(45):150-4.

Getzen TE. Ekonomika zdrowia. Warszawa: PWN; 2000. p. 216.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2012 r.). Dz.U. z 2012 r., poz. 1545.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.21164/pomjlifesci.255

Copyright (c) 2017 Marcin Kolwitz, Joanna Pierzak-Sominka, Iwona Radlińska, Ewa Kemicer-Chmielewska

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/