Status i potrzeby leczenia protetycznego braków zębowych u osób w wieku 65–74 lat w województwie zachodniopomorskim w zależności od źródła finansowania

Łukasz Wilczyński

Abstrakt


Wstęp: Według prognoz demograficznych liczba osób w wieku 65 lat i powyżej w skali globalnej osiągnie w 2030 r. miliard. Wiedza na temat epidemiologii statusu protetycznego i potrzeb leczenia protetycznego w populacji osób starszych jest niezbędna do ustalenia czynników ryzyka utraty zębów, a także przygotowania kompleksowego leczenia stomatologicznego oraz stworzenia odpowiednich programów profilaktycznych dla tej grupy badanych.

Celem pracy było porównanie statusu protetycznego i potrzeb leczenia protetycznego braków zębowych u osób starszych w zależności od źródła finansowania ich leczenia stomatologicznego.

Materiały i metody: Badanie przeprowadzono na grupie 294 osób (163 kobiety i 131 mężczyzn) w wieku 65–74 lat, mieszkających na terenie województwa zachodniopomorskiego. W badaniu klinicznym oceniono liczbę zachowanych zębów, średnią liczbę PUW i jej składowe, liczbę zachowanych stref podparcia napodstawie zmodyfikowanej klasyfikacji wg Eichnera, status protetyczny oraz potrzeby leczenia protetycznego braków zębowych wg klasyfikacji WHO (Genewa, 1997). Uzyskane dane porównano ze źródłem finansowania leczenia stomatologicznego badanych.

Wyniki: Wśród badanych korzystających wyłącznie z usług stomatologicznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), w porównaniu do osób korzystających tylko z usług stomatologicznych gabinetów prywatnych, stwierdzono: wyższy odsetek osób bezzębnych (27,4% vs 2,06%), niższy odsetek osób z zachowanym funkcjonalnym uzębieniem (15,07% vs 49,48%), wyższą średnią liczbę zębów usuniętych (18,14% vs 9,73%), wyższy odsetek osób nieposiadających stref podparcia (45,21% vs 10,31%), niższy odsetek osób użytkujących uzupełnienia stałe w szczęce (5,48% vs 29,9%) i w żuchwie (1,37% vs 17,53%), wyższy odsetek osób użytkujących protezę całkowitą w szczęce (34,25% vs 4,12%) i w żuchwie (23,29% vs 3,09%), wyższy odsetek osób wymagających uzupełnienia protetycznego bezzębia w szczęce (23,29% vs 2,06%) i w żuchwie (20,55% vs 3,09%).

Wniosek: W badaniu stwierdzono istotnie gorszy stan zdrowia jamy ustnej u pacjentów deklarujących korzystanie wyłącznie z usług stomatologicznych wramach świadczeń gwarantowanych NFZ.

Zwięzła wersja rozprawy doktorskiej przyjętej przez Radę Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Promotor dr hab. n. med., prof. PUM Elżbieta Dembowska. Oryginał obejmuje: 197 stron, 75 tabel, 4 ryciny i 149 pozycji piśmiennictwa


Słowa kluczowe


uzębienie; starość; epidemiologia; bezzębie; protetyka stomatologiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rutkowska L. Trwanie życia w 2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych; 2013. p. 14-7.

Prognoza ludności Polski na lata 2008–2035. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2008. p. 2 (tabl. 2).

Population projections 2010–2060. [online]. Eurostat, 2011. http://ec.europa.eu/eurostat (15.12.2015).

National Institute on Aging: Rising numbers of the oldest old. In: Why Population aging matters: A global perspective. [online]. 2007, 10-15.

http://www.nia.nih.gov/publication (10.06.2015).

Kunert J, Brauman-Furmanek S. Problemy leczenia zachowawczego pacjentów geriatrycznych. Dent Forum 2013;1:83-9.

Żołędowski C. Starzenie się ludności – Polska na tle Unii Europejskiej. Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje 2012:29-43.

problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/17/PPS%2017-Żołędowski.pdf (10.06.2015).

Pawlik A. Gerostomatologia – nowe wyzwanie dla stomatologów. Twój Prz Stomatol 2007;10:62-3.

Petersen PE, Kandelman D, Arpin S, Ogawa H. Global oral health of older people – Call for public health action. Community Dent Health 2010;27:257-68.

Najwyższa Izba Kontroli: Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych. Informacja o wynikach kontroli. [online]. Warszawa, 2013, 6-9. www.nik.gov.pl (10.06.2015).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. 2013 r., poz. 1462).

Nitschke I. Geriatric oral health issues in Germany. Int Dent J 2001;51:235-46.

Kravitz AS, Bullock A, Cowpe J, Barnes E. Manual of dental practice 2014, Norway. Council of European Dentists. EU Manual of Dental Practice. Ed. 5. Wales (UK): Cardiff University; 2014.

https://www.omd.pt/europa/cedmanual/2014/2014/ced-manual-noruega.pdf (8.11.2015).

McGrath C, Bedi R, Dhawan N. Who has difficulty in registering with an NHS dentist? A national survey. Br Dent J 2001;191:682-5.

An oral health America special grading project: The oral health of older Americans. Chicago; Oral Health America, 2003.

Berkey D, Berg R. Geriatric oral health issues in the United States. Int Dent J 2001;51: 254-64.
DOI: http://dx.doi.org/10.21164/pomjlifesci.253

Copyright (c) 2017 Łukasz Wilczyński

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/