ZAGROŻENIA KORUPCYJNE W RELACJACH MIĘDZY LEKARZEM A PACJENTEM

Marcin Kolwitz, Jakub Gąsiorowski

Abstrakt


Celem pracy było ukazanie zjawiska korupcji zachodzącego w relacjach między lekarzem a pacjentem. Relacja lekarz–pacjent obejmująca udzielanie świadczenia zdrowotnego jest jednym z kilku potencjalnych obszarów korupcji w systemie ochrony zdrowia. Powodem zaistnienia korupcji we wspomnianych relacjach może być potrzeba uzyskania lepszej opieki zdrowotnej w przypadku pacjenta bądź wyższych zarobków w przypadku lekarza. Przesłanki korupcji mają charakter utylitarny (działanie na swoją korzyść z pominięciem aspektów etycznych), ale mogą też być (w rzeczywistości bądź w mniemaniu pacjenta) jedyną drogą uzyskania świadczenia i ratowania zdrowia, a nawet życia. Na ograniczanie zjawiska korupcji między lekarzem a pacjentem może mieć wpływ lepsza organizacja systemu zdrowotnego obejmująca sektor finansowania świadczeń oraz edukację kadr medycznych i pacjentów, a także tradycyjne środki prawne – prewencja czy stosowanie sankcji karnych.

Słowa kluczowe


corruption; the doctor–patient relationship; health system; health care

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kodeks karny – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. DzU z 1997 r., nr 88, poz. 553. Internetowy System Aktów Prawnych. http://isap.sejm.gov. pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553 (17.11.2013).

Suwaj P.J.: Etyka i świadomość zagrożeń korupcyjnych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2011, 80.

Dobrzyński J.: Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce. https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/2416,Przewidywane‑zagrozenia‑korupcyjne‑w‑Polsce.html (17.11.2013).

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2012 r. http://cba.gov.pl/ftp/zdjecia/Sprawozdanie_2012. pdf (17.11.2013).

Czapiński J., Panek T.: Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014, 114. http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf (27.02.2014).

Potencjalne formy i obszary występowania oszustw i korupcji w ochronie zdrowia. Ministerstwo Zdrowia. Zespół do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia. http://www2.mz.gov. pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_5_poszustwoz_19102007.pdf (17.11.2013).

Suchorzewska J., Michowska M.: Wybrane zagadnienia etyki lekarskiej z elementami prawa w medycynie. Akad Med w Gdańsku, Gdańsk 2006, 152.

Kodeks Etyki Lekarskiej. http://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks‑etyki‑lekarskiej (17.11.2013).
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.22

Copyright (c) 2016 Marcin Kolwitz, Jakub Gąsiorowski

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/