Wpływ wysiłkowego nietrzymania moczu stopnia I na aktywność ruchową kobiet w zależności od stanu odżywienia określonego za pomocą wskaźnika masy ciała

Magdalena Ptak, Hanna Mosiejczuk, Aleksandra Szylińska, Iwona Rotter

Abstrakt


Wstęp: Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) i otyłość są problemami uznanymi przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO) za choroby społeczne. Według International Continence Society 10–40% kobiet ma kłopoty z nietrzymaniem moczu (NM). Nadwaga i otyłość stanowią jeden z największych problemów zdrowotnych kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Celem przeprowadzonych badań była analiza wpływu WNM na aktywność ruchową (AR) kobiet w zależności od masy ciała.

Materiał i metody: W badaniu wzięły udział 54 kobiety w wieku 41–67 lat z WNM. Wykonano pomiary antropometryczne. Aktywność ruchowa została zbadana za pomocą kwestionariuszy autorskich. Istotność statystyczną obliczono w programie Statistica 12 testami normalności rozkładu, współczynnika korelacji oraz testami nieparametrycznymi i post-hoc.

Wyniki: Średnia wieku badanych wynosiła 55 ±7 lat. Wskaźnik masy ciała (Body Mass Index – BMI) u badanych kształtował się następująco: w normie (N1) – 11 (20,4%), z nadwagą (N2) – 33 (59,2%), otyłość (N3) – 11 (20,4%); 94% (51 osób) stanowiły pacjentki o budowie ciała androidalnej, 6% (3 osoby) o gynoidalnej. Aktywność ruchową przed pojawieniem się problemów z WNM pacjentki oceniały jako tryb życia: siedzący – 12 (22,2%), aktywny – 23 (42,6%), mieszany – 19 (35,2%). Na pytanie dotyczące wpływu pojawienia się problemów z WNM na AR pacjentki odpowiadały: trochę – 13 (24,1%), umiarkowanie – 14 (25,9%), bardzo – 27 (50%). Nie wykazano różnic istotnych statystycznie w grupach N1, N2, N3 pod względem wpływu WNM na AR.

Wnioski: Największą uciążliwość WNM wpływającą na AR odczuwały pacjentki z nadwagą. Nie została jednak wykazana istotna zależność w tym zakresie. W badanej grupie chorych przeważający był androidalny typ budowy ciała oceniany za pomocą wskaźnika WHR


Słowa kluczowe


nietrzymanie moczu, aktywność ruchowa, menopauza, nadwaga, otyłość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Płachta Z, Mazur P, Walaszek P, Skorupski P, Adamiak A, Tomaszewski J, et al. Nietrzymanie moczu u kobiet – epidemiologia i czynniki ryzyka. Prz Menopauzalny 2002;1:28-32.

World Federation of Incontinent Patients, UroConti – Stowarzyszenie Osób z NTM, Program Prospołeczny – NTM Normalnie Żyć, Wpływ NTM na koszty społeczno -ekonomiczne w Polsce. http://ntm.pl/upload/file/ Raport_NTM%20w%20Polsce.pdf (10.04.2015).

Bump RC. Discussion: Epidemiology of urinary incontinence. Urology 1997;50:15-6.

Dąbrowska J, Dąbrowska -Galas M, Naworska B, Wodarska M, Plinta R. The role of physical activity in preventing obesity in midlife women. Prz Menopauzalny 2015;14(1):1-7.

Skrzypulec V, Dąbrowska J, Drosdzol A. The influence of physical activity level on climacteric symptoms in menopausal women. Climacteric 2010;13(4):355-61.

Wilamowska A, Sobczuk A. Otyłość u kobiet zakwalifikowanych do badania urodynamicznego. Prz Menopauzalny 2007;4:204-7.

Lee AH, Hirayama F. Physical Activity and urinary incontinence in older adults: A Community – Based Study. Curr Aging Sci 2012;5(1):35-40.

Virtuoso JF, Mazo GZ, Menezes EC. Urinary incontinence and perineal muscle function in physically active and sedentary elderly women. Rev Bras Fisioter 2011;15(4):310-7.

Kinalski M. Nietrzymanie moczu u otyłych kobiet. Przeg Kardiodiabetol 2009;4(4):181-6.

Subak LL, Johnson C, Whitcomb E, Boban D, Saxton J, Brown JS. Does weight loss improve incontinence in moderately obese women? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2002;13:40-3.

Nygaard I, Shaw J, Egger MJ. Exploring the association between lifetime physical activity and pelvic floor disorders: study and design challenges. Contemp Clin Trials 2012;33(4):819-27.

Goldberg RP, Abramov Y, Botros S, Miller JJ, Gandhi S, Nickolov A, et al. Delivery mode is a major environmental determinant of stress urinary incontinence: results of the Evanston -Northwestern Twin Sisters Study. Am J Obstet Gynecol 2005;193(6):2149-53.

Pinto AM, Subak LL, Nakagawa S, Vittinghoff E, Wing RR, Kusek JW, et al. The effect of weight loss on changes in health -related quality of life among overweight and obese women with urinary incontinence. Qual Life Res 2012;21(10):1685-94.

Davis SR, Castelo -Branco C, Chedraui P, Lumsden MA, Nappi RE, Shah D, et al. Understanding weight gain at menopause. Climacteric 2012;15(5):419-29.

Lambert DM, Marceau S, Forse RA. Intra -abdominal pressure in the morbidly obese. Obes Surg 2005;15(9):1225-32.

Jung HB, Kim HJ, Cho ST. A current perspective on geriatric lower urinary tract dysfunction. Korean J Urol 2015;56(4):266-75.

Loertzer H, Schneider P. Stress incontinence in elderly women. Urologe A 2013, 52(6):813-20.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.203

Copyright (c) 2016

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/