Satysfakcja pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej z opieki medycznej i psychospołecznej

Radosław Plentara, Anna Knyszyńska, Marta Bażydło, Paulina Zabielska, Andrzej Klim, Artur Kotwas, Iwona Rotter, Jolanta Kamola, Beata Karakiewicz

Abstrakt


Wstęp: Satysfakcję pacjenta coraz częściej rozpatruje się jako ważny element w pomiarze jakości świadczeń oferowanych przez podstawową opiekę zdrowotną (POZ). Celem pracy było określenie poziomu satysfakcji pacjentów z usług POZ.

Materiał i metody: Przebadano 124 osoby, korzystając ze standaryzowanego kwestionariusza EUROPEP, opracowanego przez Europejską Grupę Roboczą ds. Jakości w Medycynie Rodzinnej.

Wyniki: Doświadczenia 68% badanych wskazują na życzliwość i pomoc pielęgniarek POZ, a ponad połowa respondentów (52%) przypisała te cechy również recepcjonistkom. Większość badanych miała pozytywne zdanie na temat zachowania lekarzy POZ, podkreślając ich delikatność podczas badania (83%), szacunek dla intymności (82%), a także życzliwy stosunek wobec pacjentów (77%). Jednak mimo pozytywnej oceny zachowania, lekarze 52% respondentów nie zaproponowali żadnych badań profilaktycznych, a także w wielu przypadkach (43%) nie przekazali informacji dotyczących zasad zdrowego trybu życia. Co trzeci pacjent (32%) nie otrzymał od lekarza informacji o skutkach ubocznych stosowanych leków. Według wyników badań znacznie mniej niż połowa lekarzy POZ interesuje się sferą psychospołeczną swoich pacjentów. Zaledwie 27% badanych otrzymało ze strony lekarza pomoc w zakresie radzenia sobie z lękami dotyczącymi stanu zdrowia. Jeszcze mniej respondentów doświadczyło zainteresowania lekarza w zakresie ich sytuacji osobistej (23%) bądź materialnej (23%), natomiast pytania dotyczące członków rodziny padły ze strony lekarzy w stosunku do 35% pacjentów.

Wnioski: 1. Ogólny poziom satysfakcji pacjentów z usług POZ jest wysoki. Pozytywnie oceniana jest dostępność do lekarza, życzliwość, zainteresowanie problemami zdrowotnymi podopiecznych. 2. Pacjenci POZ odczuwają deficyt działań profilaktycznych i promujących zdrowie, a także uważają za niewystarczające zainteresowanie lekarza problemami psychospołecznymi. 3. Konieczne jest większe zaangażowanie personelu POZ w promocję zdrowia i edukację prozdrowotną. Wskazane są szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej personelu POZ. 4. Rosnąca świadomość zdrowotna społeczeństwa powoduje większe oczekiwania pacjentów odnośnie informacji o stanie zdrowia i planowanym leczeniu


Słowa kluczowe


podstawowa opieka zdrowotna; satysfakcja pacjenta

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Marcinowicz L.: Satysfakcja pacjenta z opieki – analiza polskiej literatury medycznej. Probl Med Rodz. 2004, 6 (2), 10–13.

Kurpas D., Steciwko A.: Satysfakcja pacjenta jako główny wskaźnik poziomu jakości podstawowej opieki zdrowotnej. Przegl Lek. 2005, 62 (12), 1546–1551.

Kamińska M., Brodowski J., Bażydło M., Dąbrowska O.: Postawy personelu medycznego a poczucie bezpieczeństwa pacjenta. Fam Med Primary Care

Rev. 2009, 11 (4), 881–885.

Rudawska I.: Satysfakcja pacjenta czy postrzegana jakość usługi zdrowotnej? O sposobach oceny relacji pacjent–usługodawca. Zesz Nauk Ochr Zdr Zdr Publ Zarz. 2005, 3 (1), 101–106.

Szeszycka I.: Marketing relacyjny w placówkach opieki zdrowotnej. Zdrow Publiczne. 2000, 110 (3), 95–97.

Mykowska A.: Satysfakcja pacjenta a jakość obsługi medycznej. Zdr Zarz. 2002, 4 (6), 69–73.

Król Z.J., Godycki‑Ćwirko M.: Lekarz rodzinny jako koordynator opiekinad pacjentem. Lek Rodz. 2006, 11 (4), 384–391.

Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. C.H. Beck, Warszawa 2001.

Pyra K.K., Raganowski P., Jabłońska J., Serafin A.: Ogólna ocena usług medycznych oferowanych przez zakłady podstawowej opieki zdrowotnej w opinii pacjentów. Fam Med Primary Care Rev. 2007, 9 (3), 569–572.

Miller M., Supranowicz P., Gębska‑Kuczerowska A., Car J.: Ocena poziomu satysfakcji pacjentów jako element jakości pracy podstawowej opieki zdrowotnej. Pol Merkur Lekarski. 2007, 23 (137), 367–370.

Sałacka A., Kozielec T., Późniak J., Hornowska I., Kotkowiak L., Michoń P.: Ocena satysfakcji pacjenta z funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej

w świetle badań ankietowych pacjentów przychodni medycyny rodzinnej. Fam Med Primary Care Rev. 2006, 8 (2), 311–313.

Łukomska A., Rość D., Jachimowicz‑Wołoszynek D.: Wpływ wieku na poziom satysfakcji pacjentów korzystających z usług lekarza rodzinnego. Fam Med Primary Care Rev. 2006, 8 (1), 88–94. Polluste K., Kalde R., Lember M.: Primary Health care system in transition: the patient’s experience. Int J Qual Health Care. 2000, 12, 503.

Marcinowicz L., Górska A., Chlabicz S.: Przyczyny niezadowolenia pacjentów z opieki lekarza rodzinnego w świetle badań ankietowych – analiza odpowiedzi na pytania otwarte. Przegl Lek. 2007, 64 (9), 559–562.

Rudzka D., Stecka B.: Dobra praktyka lekarza rodzinnego. Lek Rodz. 2008, 13 (1), 94.

Kurpas D., Steciwko A., Olszewska K.: Ocena satysfakcji pacjentów z usług świadczonych przez lekarzy rodzinnych. Pol Med Rodz. 2002, 4 (2), 259–262.

Zywar K., Danecka M., Muszyńska A., Mastalerz‑Migas A., Pokorna‑Kałwak D., Steciwko A.: Satysfakcja czy przyzwyczajenie? Jak jakość świadczonych usług i zadowolenie z opieki lekarza rodzinnego wpływają na przynależność do lekarza POZ? Fam Med Primary Care Rev. 2009, 11 (3), 539–542.

Bojar I., Ostrowski T., Sapuła R.: Satysfakcja pacjentów z usług medycznych świadczonych w podstawowej opiece zdrowotnej. Wiad Lek. 2002, 55 (Suppl. 1), 54–60.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.134

Copyright (c) 2015 Radosław Plentara, Anna Knyszyńska, Marta Bażydło, Paulina Zabielska, Andrzej Klim, Artur Kotwas, Iwona Rotter, Jolanta Kamola, Beata Karakiewicz

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/