ANALIZA UCZUĆ KOBIET Z CIĄŻĄ ZAGROŻONĄ PORODEM PRZEDWCZESNYM

Magdalena Sulima, Marta Makara‑Studzińska, Magdalena Lewicka, Krzysztof Wiktor, Katarzyna Kanadys, Henryk Wiktor

Abstrakt


Wstęp: Przeżywanie negatywnych emocji w czasie ciąży ma wpływ nie tylko na matkę, ale również na rozwijające się dziecko. Zły stan emocjonalny kobiety ciężarnej oddziałuje niekorzystnie na przebieg ciąży, może być też przyczyną porodu przedwczesnego, mniejszej masy urodzeniowej, powikłań w okresie okołoporodowym oraz zaburzeń późniejszego rozwoju psychofizycznego dziecka. Celem pracy była analiza uczuć kobiet z ciążą zagrożoną porodem przedwczesnym.

Materiał i metody: W badaniu udział wzięło 313 kobiet ciężarnych w wieku 18–44 lat, w grupach 18–25, 26–30 i 31–44 lat. Zakwalifikowano kobiety hospitalizowane i leczone z powodu zagrażającego porodu przedwczesnego, u których nie stwierdzono wcześniej zaburzeń psychicznych. Wszystkie badane ciężarne wyraziły dobrowolną i świadomą zgodę na wypełnienie ankiety. Każdy z kwestionariuszy zawierał ankietę własnego autorstwa do charakterystyki badanych kobiet ciężarnych oraz standaryzowane narzędzie badawcze – skalę uczuć pozytywnych i negatywnych autorstwa P. Brzozowskiego.

Wyniki: Wartość średnia poziomu uczuć pozytywnych – stanu w grupie badanych w wieku 31–44 lat, z wykształceniem wyższym, była istotnie większa (p < 0,05) od wartości średniej w grupie badanych w wieku 26–30 lat, z wykształceniem średnim lub podstawowym i zawodowym. Stan cywilny i miejsce zamieszkania nie warunkowały poziomu uczuć pozytywnych jako stanu w badanej grupie ciężarnych (p > 0,05). Nie zaobserwowano także różnic istotnych statystycznie (p > 0,05) pomiędzy poziomem uczuć negatywnych – cechą a wiekiem. Stwierdzono natomiast, że poziom uczuć negatywnych – cecha był istotnie niższy (p = 0,0009) u kobiet ciężarnych z wykształceniem wyższym niż u ciężarnych z wykształceniem średnim.

Wnioski: 1. W sytuacji ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym wyższy poziom uczuć pozytywnych cechuje kobiety ciężarne w wieku 31–44 lat, z wykształceniem wyższym, będące mężatkami oraz mieszkankami miasta wojewódzkiego. 2. W celu zmniejszenia uczuć negatywnych u kobiet z ciążą zagrożoną porodem przedwczesnym istotne wydaje się wdrożenie odpowiedniego postępowania psychoprofilaktycznego, zapewnienie właściwej opieki na oddziale patologii ciąży, a także wsparcie ze strony personelu medycznego i rodziny. Działania te powinny być skierowane szczególnie do kobiet młodszych, z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, niebędących mężatkami oraz mieszkających na wsi. 


Słowa kluczowe


uczucia; ciąża; poród przedwczesny; ciąża zagrożona

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Brzozowski P.: Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych SUPIN. Polska adaptacja skali PANAS Davida Watsona i Lee Anny Clark. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2010.

Kucharska Pietura K.: Czym jest emocja? Trudności definicyjne i klasyfikacyjne zjawisk emocjonalnych. Wiad Psychiat. 2002, 5 (2), 131–135.

Vopel K.W.: Kompas uczuć. Jedność, Kielce 2005.

Breen G.V., Price S., Lake M.: Spirituality and high risk pregnancy: another aspect of patient care. AWHONN Lifelines. 2007, 10 (6), 466–473.

Dunn L.L., Handley M.C., Shelton M.M.: Spiritual well being, anxiety, and depression in antepartial women on bedrest. Issues Ment Health Nurs. 2007, 28 (11), 1235–1246.

Kornas Biela D.: Niepomyślna diagnoza prenatalna: dylemat rodziców, wyzwanie dla profesjonalistów. Med Prakt Ginek Położ. 2008, 4, 15–27.

Weidner K., Bittner A., Junge Hoffmeister J., Zimmermann K., Siedentopf F., Richter J. et al.: A psychosomatic intervention in pregnant in patient women with prenatal somatic risks. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2010, 31 (3), 188–198.

Araki M., Nishitani S., Ushimaru K., Masuzaki H., Oishi K., Shinohara K.: Fetal response to induced maternal emotions. J Physiol Sci. 2010, 60, 213–220.

Littleton H.L., Bye K., Buck K., Amacker A.: Psychosocial stress during pregnancy and perinatal outcomes: a meta analytic review. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2010, 31 (4), 219–228.

Dunkel Schetter C.: Psychological science on pregnancy: stress processes, biopsychosocial models and emerging research issues. Annu Rev Psychol. 2011, 62, 531–558.

Kramer M.R., Hogue C.J., Dunlop A.L., Menon R.: Perceptional stress and racial disparities in preterm birth: an overview. Acta Obstet Gynecol Scand. 2011, 90, 1307–1316.

Nasreen H.E., Kabir Z.N., Forsell Y., Edborg M.: Prevalence and associated factors of depressive and anxiety symptoms during pregnancy: a population based study in rural Bangladesh. BMC Womens Health. 2011, 11, 1–9.

Semczuk M., Steuden S., Szymona K.: Ocena nasilenia i struktury stresu u rodziców w przypadkach ciąży wysokiego ryzyka. Ginekol Pol. 2004, 75 (6), 417–424.

Skrzypulec V., Piela B., Sobik N.: Ocena objawów depresji i lęku u kobiet w ciąży podwyższonego ryzyka. Ann Acad Med Siles. 2005, 59 (4), 292–297.

Kwaśniewska A., Kraczkowski J.J., Wartacz E., Robak J., Semczuk M.: Ocena lęku oraz analiza struktury osobowości kobiet zagrożonych porodem przedwczesnym oraz porodem po terminie. Post Psychiat Neurol. 1996, 5, 185–193.

Gracka Tomaszewska M.: Czynniki psychologiczne oddziałujące na dziecko w okresie prenatalnym pozostające w związku z jego niższą wagą urodzeniową. Pediatr Endocrinol. 2010, 16 (3), 316–219.

Reroń A.: Instynkt macierzyński u kobiet z ciążą zagrożoną. Ginekol Pol. 1995, 66 (1), 13–16.

O’Brien E.T., Quenby S., Lavender T.: Women’s views of high risk pre gnancy under threat of preterm birth. Sex Reprod Healthc. 2010, 1, 79–84.

Stark M.A.: Directed attention in normal and high – risk pregnancy. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2006, 35 (2), 241–249.

Maloni J.A., Brezinski Tomasi J.E., Johnson L.A.: Antepartum bed rest: effect upon the family. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2001, 30 (2), 165–173.

Katz A.: Waiting for something to happen: hospitalization with placenta previa. Birth. 2001, 28, 186–191.

Danerek M., Dykes A.K.: A theoretical model of parents’ experien ces of threat of preterm birth in Sweden. Midwifery. 2008, 24 (4), 416–424.

Kossakowska Petrycka K., Walęcka Matyja K.: Psychologiczne uwarunkowania wystapienia depresji poporodowej u kobiet w ciąży o przebiegu prawidłowym i ciąży wysokiego ryzyka. Ginekol Pol. 2007, 78, 544–548.

Pozzo M.L., Brusati V., Cetin I.: Clinical relationship and psychological experience of hospitalization in “high risk” pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2010, 149, 136–142.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.13

Copyright (c) 2016 Magdalena Sulima, Marta Makara‑Studzińska, Magdalena Lewicka, Krzysztof Wiktor, Katarzyna Kanadys, Henryk Wiktor

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/