Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Pomeranian Journal of Life Sciences?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Regulamin publikowania prac w Pomeranian Journal of Life Sciences

Artykuł w wersji elektronicznej musi być dostarczony do redakcji wyłącznie za pośrednictwem platformy OJS czasopisma. Należy także dostarczyć oryginał dokumentu Oświadczenie autora (link do oświadczenia autora) wypełnionego i ręcznie podpisanego osobno przez każdego autora publikacji. Każdy autor wypełnia swoje oświadczenie, zatem do każdego artykułu będzie tyle oświadczeń, ilu będzie autorów. Od daty wpłynięcia/przesłania artykułu do Redakcji Pomeranian Journal of Life Sciences Autorzy mają 1 miesiąc na dostarczenie oryginałów dokumentu Oświadczenie autora. W przypadku, gdy dokumentacja dotycząca artykułu nie będzie pełna, artykuł nie będzie rozpatrywany. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Materiał powinien mieć nie więcej niż 25 stron formatu A4, łącznie z ograniczonymi do minimum rycinami, tabelami, podpisami i piśmiennictwem (tylko tym cytowanym w artykule) oraz streszczeniami (w języku polskim i angielskim). Tekst artykułu powinien być zapisany w programie MS Word, 12-punktową czcionką, z zachowaniem podwójnego odstępu między wierszami, natomiast ryciny w jak najlepszej rozdzielczości (300 dpi w skali 1:1), w formacie JPEG (bez kompresji) PNG lub TIFF (rozszerzenia pliku: jpg, png lub tiff). Strony numerować kolejno, zaczynając od tytułowej.

Artykuł powinien być wyłącznie w języku angielskim lub jednocześnie w dwóch językach – angielskim i polskim. Skróty użyte w tekście po raz pierwszy należy podać w pełnym brzmieniu. Nie należy rozpoczynać zdania od skrótu. Liczbowe wartości i symbole wszystkich wielkości powinny być podane według międzynarodowego układu jednostek SI. Odnośniki do cytowanego w tekście piśmiennictwa powinny być umieszczone w nawiasach kwadratowych. Należy zachować kolejność układu: strona tytułowa, tekst podstawowy, materiał ilustracyjny (w miejscu powołania lub na końcu artykułu).

 

INSTRUKCJE OGÓLNE

  1. Maksymalna objętość maszynopisu to 25 stron formatu A4, łącznie z ograniczonymi do minimum rysunkami, tabelami, podpisami i piśmiennictwem cytowanym w artykule oraz streszczeniami (w języku polskim i angielskim).
  2. Tekst artykułu powinien być zapisany programie MS Word, 12-punktową czcionką, z zachowaniem podwójnego odstępu między wierszami.
  3. Rysunki powinny mieć rozdzielczość min. 300 dpi w skali 1:1, w formacie JPEG (bez kompresji), PNG lub TIFF (rozszerzenia pliku: jpg, png lub tiff).
  4. Strony należy numerować kolejno, zaczynając od tytułowej.
  5. Publikujemy prace w języku angielskim lub jednocześnie w dwóch językach – angielskim i polskim. Prace w języku angielskim muszą posiadać tytuł, afiliacje (nazwa uczelni, nazwa jednostki, ulica, kod pocztowy, miasto), abstrakt (czyli streszczenie) i słowa kluczowe w języku polskim.
  6. Skróty użyte w pracy po raz pierwszy należy podać w pełnym brzmieniu i nie należy rozpoczynać zdania od skrótu.
  7. Liczbowe wartości i symbole wszystkich wielkości powinny być podane według międzynarodowego układu jednostek SI.
  8. Odnośniki do cytowanego w tekście piśmiennictwa powinny być umieszczone w nawiasach kwadratowych.
  9. Piśmiennictwo należy podawać w kolejności cytowania.
  10. Należy zachować kolejność układu: strona tytułowa, tekst podstawowy, materiał ilustracyjny (w miejscu powołania lub na końcu artykułu). Według szablonu wydawniczego.
 

SZABLON WYDAWNICZY

TYTUŁ W JĘZYKU POLSKIM

TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM

IMIĘ I NAZWISKO

Afiliacja

Abstract

Introduction

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Material and methods

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Results

 Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Conclusions

 Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Keywords

Text, text, text, text, text, text, text.

Abstrakt

Wstęp

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

Materiał i metody

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst  tekst tekst tekst tekst.

Wyniki

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst  tekst tekst tekst tekst tekst.

Wnioski

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst st tekst tekst tekst tekst tekst.

Słowa kluczowe

Tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst.

•••••••••••••••••••••••••••••

Wstęp

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst  tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

Materiał i metody

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

Rysunek 1.

Należy zaznaczyć w tekście miejsca, w których ma się znaleźć materiał graficzny. W osobnych plikach tekstowych autor umieszcza rysunki, tabele, wykresy, fotografie, diagramy.

Podpis pod rysunkiem, tabelą etc.

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

Wyniki

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst .

Wnioski

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

Piśmiennictwo

Numerując piśmiennictwo, należy je podawać w kolejności cytowania. Przygotowując bibliografię załącznikową, należy się zapoznać z materiałem udostępnianym pod adresem:

https://www.pum.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/115933/Zasady-sporzadzania-bibliografii-zalacznikowej_2016.pdf

Czasopismo stosuje styl Vancouver: http://lpj.pl/uj_wym.htm

Przykład: 

Raine A, Lencz T. Conceptual and theorethical issues in schizotypal personality research. In: Raine A, Lencz T, Mednick SA, editors. Schizotypal personality. Cambridge: Cambridge University Press: 1995. p. 3-18.

                             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAWARTOŚCI ARTYKUŁU

 1. Imię i nazwisko autora według procentowego wkładu w pracę nad artykułem.
 2. W przypadku pracy, w której jest więcej niż jeden autor, należy też podać dane osoby, z którą redakcja ma się kontaktować w sprawie artykułu (numer telefonu komórkowego i adres e-mail).
 3. Tytuł pracy w języku polskim i angielskim.
 4. Afiliacja autorów z adresem, tytuł i stopień naukowy oraz imię i nazwisko kierownika jednostki w języku polskim i angielskim. 
 5. W przypadku publikowania skrótu doktoratu należy podać szczegółowe dane dotyczące dysertacji (nazwa wydziału i uczelnie, w której doktorat został obroniony, tytuł i stopnie naukowe oraz imię i nazwisko promotora, liczba: stron, rysunków, tabel i fotografii oraz pozycji piśmiennictwa).
 6. Tekst podstawowy:
  Abstrakt/Abstract:
  Abstrakt powinnien być w języku polskim, natomiast Abstract w języku angielskim. Każde z nich powinno zawierać podział strukturalny (wstęp, materiał i metody, wyniki, wnioski), być kwintesencją tego, co jest w tekście, i zawierać się w 200–250 słowach. Należy podkreślić nowe i istotne aspekty pracy.
  Słowa kluczowe/Keywords:
  5–8 terminów, wymienianych w katalogu MeSH, które nie powinny powtarzać słów zawartych w tytule pracy.
  Linki:
  https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
  Polska wersja słownika: http://www.mesh.pl/
  Wstęp:
  To wprowadzenie do tematu artykułu z podanym uzasadnieniem wykonanego badania lub obserwacji i z możliwością przywołania piśmiennictwa. Na koniec należy koniecznie podać cel pracy.
  Materiały i metody:
  Należy opisać w sposób zrozumiały dobór materiału badawczego oraz zastosowanych metod i statystyki.
  Wyniki:
  W tekście należy przedstawić wyniki w logicznej kolejności. Nie powtarzać wszystkich danych z tabel i rysunków, natomiast podkreślić i podsumować tylko ważne obserwacje.
  Dyskusja:
  Należy podkreślić nowe oraz ważne aspekty badania i wynikające z nich wnioski, przy czym nie powtarzać szczegółowo danych przedstawionych w rozdziałach Wstęp i Wyniki. Porównać własne obserwacje z innymi autorami z piśmiennictwa, którzy wykonali zbliżone badania.
  Wnioski:
  Należy powiązać wnioski z celami pracy z Wstępu i przedstawić je w sposób zwięzły.
  Piśmiennictwo:
  Numerując piśmiennictwo, należy je podawać w kolejności cytowania. Przygotowując bibliografię załącznikową, należy się zapoznać z materiałem udostępnianym pod adresem:
  https://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0014/81131/Zasady-sporzadzania-bibliografii-zalacznikowej_2015.pdf
  Każdy opis należy zapisywać od nowej linii. Pozycji nie wolno powtarzać. Należy podać nazwisko autora z pierwszą literą imienia. Przytaczamy wszystkich autorów, jeśli jest ich sześciu. Powyżej tej liczby – pierwszych sześciu autorów z dopiskiem et al. Tytuły periodyków powinny być skracane zgodnie ze sposobem przyjętym w Index Medicus (Medline).
  https://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0011/18398/Czasopisma-indeksowane-w-Index-Medicus.pdf
 7. Materiał ilustracyjny:
  Obejmuje rysunki (wykresy, diagramy oraz fotografie), tabele, opatrzone tytułami (pod rysunkami, nad tabelami). Powinny być uszeregowane zgodnie z kolejnością numeracji według odwołań w środku tekstu (przy odnośniku) lub na jego końcu. Osobną numerację posiadają rysunki i osobną tabele. Fotografie mikroskopowe powinny posiadać wewnętrzną skalę, a stosowane symbole, strzałki lub litery – być wyraźnie uwidocznione na tle. Kolorów należy używać tylko wtedy, jeśli barwa czarno-biała nie odda istoty przekazu. Tytuły oraz inne informacje wewnętrzne na rysunkach i w tabelach podaje się w języku podstawowym artykułu. Rysunki i tabele powinny zawierać objaśnienia użytych skrótów, które należy umieszczać pod spodem.
  Wszystkie rysunki zawierające podpisy powinny być edytowalne. 
 8. Autor dostarcza maszynopis w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy wydawniczej (http://ojs.pum.edu.pl/pomjlifesci/author/submit/) lub wysyłając na adres e-mail: [adres]. Razem z artykułem należy dostarczyć wypełnioną przez głównego autora i podpisaną listę kontrolną [link do pobrania], w formie papierowej lub w formie elektronicznej.
  Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.
 9. Oświadczenie autora

 

 

 

______________________________                                                                                                  ____________________________
            (imię i nazwisko)                                                                                                                      (miejscowość, data)

______________________________                       
               (ORCID)

______________________________                       
               (miejsce pracy)

______________________________
(adres zamieszkania: ulica, nr domu/mieszkania)

______________________________ 
           (kod pocztowy, miasto)

______________________________
             (nr tel. kom. i służb.)

______________________________
                    (e-mail)

                                                                                         Oświadczenie autora

Proszę o przyjęcie do druku w Pomeranian Journal of Life Sciences, dawniej Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie artykułu

__________________________________________________________________________________________
                                                (imię i nazwisko autora/-ów oraz tytuł artykułu w wersji podstawowej)

__________________________________________________________________________________________

Oświadczam, że praca nie była do tej pory publikowana w całości ani w częściach, nie jest plagiatem ani autoplagiatem i nie została złożona w żadnym innym wydawnictwie celem publikacji. Wszyscy autorzy wnieśli czynny wkład w jej powstanie w następującym udziale procentowym (suma wszystkich punktów procentowych powinna wynieść 100):

1. autor - _______%         2. autor - _______%         3. autor - _______%         4. autor - _______%

5. autor - _______%         6. autor - _______%         7. autor - _______%         8. autor - _______%

Wyrażam zgodę na publikację artykułu na wszelkich możliwych nośnikach znanych w momencie składania oświadczenia.

 

                                                                                                 __________________________________
                                                                                                                (czytelny podpis autora)

 

 

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Autor zapoznał się wytycznymi dla autorów.
 2. Praca ma formę zgodną z wytycznymi dla autorów.

 3. Materiały dostarczane do wydawnictwa są opracowane zgodnie z poszanowaniem autorskich praw majątkowych i osobistych.
 4. Praca nie była wcześniej publikowana.

 5. Tekst nie został zgłoszony do innej redakcji/wydawnictwa i nie jest tym samym przedmiotem postępowania.

 6. Współautorzy wynotowali i dostarczyli procentowo swój udział w pracy, a także określili zadania wykonane w czasie prac nad artykułem.
 

Prawa autorskie

Autor pozostaje właścicielem praw autorskich i praw pokrewnych – udziela jedynie nieodpłatnej licencji na udostępnianie pracy zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 PL (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

 

Polityka prywatności

https://www.pum.edu.pl/dokumenty/polityka-cookies

Wprowadzone na stronie dane użytkowników wykorzystywane są wyłącznie do celów umożliwiających wydawanie czasopisma Pomeranian Journal of Life Sciences. Dane w postaci adresów mailowych, nazw i innych informacji o użytkowniku nie będą udostępniane osobom trzecim w innym zakresie i do innych celów.